Så tycker skogsägarna om nyckelbiotoper

Egen motivation är en starkare drivkraft att bedriva naturvård i egen skog än yttre påverkan från myndigheter och lagstiftning. Det visar en enkät som Skogsstyrelsen gjort.

Moraåns dalgång: Foto: Wikipedia/Holger Ellgaard

Skogsägare som inte har någon registrerad nyckelbiotop framhåller oftare känslan av ansvar än de som har en nyckelbiotop på sin mark. Det framkommer i en rapport nyligen där Skogsstyrelsen bland annat redovisar resultaten av en attitydundersökning som gjorts bland knappt 200 enskilda skogsägare.

Acceptansen för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper är splittrad bland skogsägarna. Det finns generellt en mer positiv attityd till naturvårdsfrågor än till nyckelbiotoper som specifikt verktyg.

Skogsstyrelsen ville i enkäten få veta hur skogsägare ser på de olika sätt de har att bedriva naturvård på. Man bad därför de svarande att bedöma hur viktigt de ansåg de fem utpekade metoderna var:

1. Ha en hög andel gammal skog

2. Ha en hög andel lövträd

3. Lämna bestånd helt orörda

4. Lämna hänsynsytor vid avverkning

5. Bedriva hyggesfritt skogsbruk.

Den lägsta nivån av naturhänsyn – att lämna hänsynsytor vid avverkning – ansågs vara den viktigaste naturvårdsåtgärden bland de svarande. Mera långtgående former av naturhänsyn – att lämna bestånd orörda eller bedriva hyggesfritt skogsbruk – ansågs vara mindre viktigt.

Så här gjorde Skogsstyrelsen attitydundersökningen
Ett slumpmässigt urval av 184 enskilda skogsägare med god representation av skogsägarna i stort fick via telefonintervjuer svara på frågor om sin attityd till naturvård i allmänhet och nyckelbiotoper i synnerhet. Deltagarna tillhörde endera av två grupper, skogsägare med registrerad nyckelbiotop eller skogsägare utan registrerad nyckelbiotop.

Fotnot: Skogsägare som fått ekonomisk ersättning för nyckelbiotopen har dock inte ingått i attitydundersökningen.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste