Så kan massabruken göra biogas ur sitt avloppsslam

Genom att bland annat blanda olika typer av avloppsslam från tillverkningsprocessen kan pappers- och massabruket utvinna mer biogas ur slammet, visar en forskningsstudie.

Eva-Marie Ekstrand i laboratoriet där biogasprocesser utvecklas och testas. Foto: Anna Nilsen/Linköpings universitet

Avloppsströmmarna från sulfatmassabruken har hittills ansetts för svåra att röta till biogas, trots att de innehåller stora mängder organiska ämnen. Eva-Maria Ekstrand vid Tema Miljöförändring på Linköpings universitet har i sin doktorsavhandling hittat en lösning.

– Vi har en industri som vid sidan av pappers- och massaproduktion även producerar stora mängder avloppsvatten och slam med högt innehåll av organiska ämnen. Avloppsslammen kostar dem stora pengar och ansträngningar att bli av med och de innehåller en stor potential för utvinning av metan. Min forskning handlar om hur vi kan komma det åt materialet eftersom produktion av biogas är en viktig pusselbit för övergången till ett fossilfritt samhälle, förklarar Eva-Maria Ekstrand.

Fiberslam bildas i ett första reningssteg då fibrerna avskiljs i sedimenteringsdammar. Eva-Maria Ekstrands forskning visar att fiberslam är ett lättrötat slam, men att det också saknas många näringsämnen som behövs för biogasproduktion.

Efter det första steget förs resterande vatten ut till jättelika luftningsdammar, där det tillförs syre och näringsämnen. Efter en lång tid börjar slammet sedan att bryta ner sig självt, större mikroorganismer äter på mindre och slammet minskar i volym.

– Man kan lite förenklat säga att det äter av sig självt. Resultatet är ett aktivt slam som är svårrötat men som innehåller viktiga näringsämnen, berättar hon.

Nästa steg i forskningen blev därför att kombinera det aktiva slammet med fiberslammet. Kombinationen visade sig ge en mera stabil process i biogasreaktorn, men det organiska materialet i det aktiva slammet var fortfarande svårt att bryta ner. I ytterligare ett steg föryngrades därför det aktiva slammet genom att man tillförde mer avloppsvatten.

– Vi testade detta i pilotskala och det visade sig att bruket kunde behandla fyra gånger så mycket vatten per tidsenhet, vilket antingen gör det möjligt att minska den aktiva volymen i luftningsdammen eller öka produktionen av papper eller massa.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste