Hybridasp – stor potential i skottbaserade bestånd

Skogsforsks samlade forsknings om hybridasp i dagsläget visar på en stor potential hos skottbaserade bestånd, men mer forskning behövs i ämnet.  

Hybridasp är ett trädslag som testats i Sverige under den senaste 70-årsperioden, och som nu även odlas kommersiellt. Skogforsk menar att kunskapen om hur hybridasp kan odlas uthålligt behöver öka. Foto: Foto: Lars Rytter, Skogforsk

I en artikel på sin hemsida sammanfattar Skogforsk en arbetsrapport kring hybridasp. I artikeln fastställer man att vedbiomassa är en viktig energikälla i Sveriges arbete med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Samtidigt ska skogen inte bara producera virke utan även nyttjas till andra ändamål som exempelvis rekreation, och räcker enligt Skogforsk sannolikt inte till för att tillfredsställa allas behov.

Snabbväxande trädslag

För att förbättra situationen där virke används menar Skogforsk att både tillväxten och mängden odlingsarealer behöver öka. Detta bäddar i sin tur för odling av snabbväxande trädslag, som på kort tid kan producera stora volymer vedbiomassa till olika användningsområden och som även skulle kunna avlasta naturskogar och brukade barrskogar för att öka den biologiska mångfalden.

Hybridasp (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) är ett trädslag som testats i Sverige under den senaste 70-årsperioden, och som nu även odlas kommersiellt. Skogforsk menar att kunskapen om hur hybridasp kan odlas uthålligt behöver öka.

Ny viktig kunskap

En hel del kunskap har inhämtats om hur den planterade första generationen kan anläggas och hanteras men kunskapen kring hur efterföljande skottbaserade bestånd fungerar och ska skötas på ett uthålligt sätt är mer bristfällig. Projektet om naturlig föryngring av hybridasp, som huvudsakligen finansierats av Energimyndigheten, har behandlat dessa frågor och har enligt Skogforsk bidragit med ny viktig kunskap.

Slutsatsen hittills, av den forskning som bedrivits i projektet, visar att det finns en stor potential i att nyttja skottbaserade bestånd av hybridasp. Skottskjutningen hos träden är god och tillväxten hög. Samtidigt har få negativa miljökonsekvenser framkommit.

Fortsätta studierna

Trots de nya kunskaper som framkommit menar Skogforsk att det finns anledning att fortsätta studierna för att ytterligare förbättra och säkra odlingsmaterialet, samtidigt som de optimala odlingssystemen för dessa bestånd ännu inte definierats. Det krävs också bättre underlag för att bedöma odlingarnas inverkan på miljön, och de ekonomiska aspekterna behöver utredas.

Den fullständiga rapporten om hybridasp finns att läsa på Skogforsks hemsida.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste