Sveaskog svarar på kritik om nyckelbiotoper

Den senaste tiden har man kunnat läsa rubriker på både sociala medier och i statlig media där det påstås att Sveaskog kategoriskt avregistrerar och avverkar så kallade nyckelbiotoper. Nu svarar Sveaskog på kritiken och säger sig reda ut fakta kring 124 aktuella objekt, något som Kaliber anser vara missvisande då det inte är dessa objekt som granskningen gäller.  

Sveaskog går nu ut och tillbakavisar den kritik som riktas mot bolaget i radioprogrammet Kaliber, där Sveaskog anklagas för att avregistrerar och avverkar nyckelbiotoper. Foto: Per Linder, SFV

Det hela började med att nyhetssidan Natursidan.se publicerade en artikel om en rapport framtagen av Greenpeace och föreningen Skydda Skogen, som menar sig ha bevis för att Statliga Sveaskog avregistrerar och avverkar nyckelbiotoper.

Stötestenen är till stor del att Sveaskog använder sig av egen fältpersonal för att genomföra nyckelbiotopsinventeringar, något som annars görs av personal från Skogsstyrelsen. 

Peka ut

Kort därefter sände Sveriges radio P1:s granskande program Kaliber ett program med titeln ”Striden om skogen”, där man med hjälp av naturskyddsföreningen menade sig kunna peka ut över 120 fall där nyckelbiotoper avregistrerats och skyddsvärd skog avverkats.

Sveaskog själva beskriver händelsen såhär:

” I samband med en granskning av arbetet med nyckelbiotoper generellt i det svenska skogsbruket, har radioprogrammet Kaliber skickat listor till Sveaskog omfattande totalt 124 skogar där det påstås att Sveaskog ska ha avverkat nyckelbiotoper. Det korta svaret lyder: inte i ett enda fall rör det sig om avverkade nyckelbiotoper!”

Fem grupper

Sveaskogs naturvårdsspecialister har granskat de 124 avverkningarna och har delat in de i fem grupper:

  • I 17 fall är nyckelbiotopen helt intakt eller har till och med blivit utökad. För Sveaskog är det oklart varför dessa var med på Kalibers listor.
  • Ytterligare 38 skogar borde inte heller varit med på listorna, utan är direkta felaktigheter. Det är skogar som Sveaskog har sålt (innan den påstådda avverkningen) och inte längre äger (12 stycken); skogar där den påstådda avverkningen i själva verket varit del av en naturvårdande skötselåtgärd (som uttag av gran för att gynna lövträd eller för att utföra en naturvårdsbränning) samt skogar som har brunnit (13 stycken); samt i resterande 13 fall andra fel som förekommer enstaka gånger (såsom ledningsgator, forskningsförsök, myrar, dubbletter etc).
  • 37 skogar har blivit kvalitetssäkrade i fält. Detta är antingen nyckelbiotoper avsatta för länge sedan (ofta med väldigt grovhuggna gränser) eller i senare tid enligt följande metod: En inventerare har först gått igenom ett bestånd och upptäckt ett område med höga naturvärden, och själv inte velat/kunnat avgränsa detta utan istället tagit i rejält, för säkerhets skull. Till dessa 37 objekt har vi därefter skickat våra experter på naturvärdesbedömning för att avgöra om objektet verkligen innehåller nyckelbiotoper och hur dessa då ska avgränsas. Det gör att området alltså justerats i flera omgångar.
  • Av samma skäl som i föregående kategori kan gränserna justeras i samband med inventering och planering inför åtgärder i skog som angränsar till nyckelbiotopen. Gränsen justeras då för att bättre motsvara hur skogen ser ut i verkligheten. Även detta är alltså en typ av kvalitetssäkring (av själva gränsdragningen), men görs med utgångspunkt i intilliggande bestånd. I listan finns 20 sådana skogar.
  • Förändringarna i de 12 återstående skogarna är en blandning av såväl kvalitetssäkring som gränsjusteringar.

Kaliber menar i sin tur att Sveaskogs svar är missvisande då man pratar om 124 objekt som ingått i radioprogrammets researchmaterial, och där en stor del sållats bort efter kontakt med bolaget. Kaliber granskar enligt egen utsago inte dessa 124 objekt utan sammanlagt 120 fall av avregistrerade nyckelbiotoper där ett 50-tal tillhör Sveaskog och resten tillhör andra skogsbolag.

Gott naturvårdsarbete

Sveaskog själva menar efter sin egna genomgång att man kan dra slutsatsen att de inte avverkar några nyckelbiotoper och att man tvärtom har kunnat se tecken på ett gott naturvårdsarbete. Man pekar också på att många av de nyckelbiotoper som funnits registrerade har varit inritade med sämre verktyg, och efter gränsjusteringar med bättre digital teknik har arealerna i många fall till och med ökat.  

Att Sveaskog, som det påstås i Kalibers program, skulle ha fått anmärkningar av certifieringsorganisationen FSC för sitt bedömningsarbete tillbakavisas också. Sveaskog utför årligen omkring 10 000 avverkningar, och har enligt egen utsago endast fått två anmärkningar från FSC sedan 2017, och då gällde det inga nyckelbiotoper.

Här får Sveaskog återigen påbackning från kaliber som säger sig kunna påvisa tre belagda fall där bolaget fått kritik av FSC. 

Mer information om Sveaskogs nyckelbiotopsinventering och naturvärdesbedömning samt exempel på gränsjusteringar finns på bolagets hemsida.

Kalibers program kan du lyssna på här

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste