Ökat stöd till markägare i vårändringsbudgeten

Regeringen har beslutat att skjuta till 150 miljoner kronor till Skogsstyrelsen i vårändringsbudgeten. Detta för att man ska kunna ersätta markägare för skydd av skogsmark genom nyckelbiotoper.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter. Foto Skogsstyrelsen

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Enligt henne har regeringen en positiv syn på formellt områdesskydd, naturreservat och biotopskydd alternativt naturvårdsavtal övervägs där så är lämpligt. Särskilt aktuellt menar hon att områdesskydd kan vara där andelen nyckelbiotoper utgör en stor del av brukningsenhetens skogsmarksareal, en så kallad nyckelbiotopsrik brukningsenhet.

Fakta om nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är skogsområden med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd.

Certifierade skogsägare och nyckelbiotoper
En registrerad nyckelbiotop innebär inte att skogen får ett formellt skydd. Certifierade skogsägare åtar sig att inte avverka nyckelbiotoper. Det innebär att nyckelbiotoper har en stark ställning inom det certifierade skogsbruket. Sammantaget innebär det att en registrerad nyckelbiotop omöjliggör försäljning av avverkat virke från sådan skog. En certifierad skogsägare ska avsätta minst fem procent av sin skogsmark för naturvård och i första hand höga naturvärden. Det innebär att stora arealer skyddsvärd skogsmark undantas frivilligt helt utan ersättning. Skogsstyrelsen har beräknat att det finns cirka 24 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på sådan skogsmark som ligger inom det som kallas nyckelbiotopsrik brukningsenhet.
Med brukningsenhet avses vanligtvis en markägares samtliga fastigheter inom en kommunavgränsning.

Hur tas beslut om områdesskydd?
Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.

År 2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare för nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Under 2018 har Skogsstyrelsens medel tillsammans med cirka 96 miljoner kronor ur deras ordinarie anslag resulterat i att 1 540 hektar nyckelbiotoper inom nyckelbiotopsrik brukningsenhet kunnat ersättas. Naturvårdsverket har under 2018 använt ca 185 miljoner kronor för att ersätta markägare med nyckelbiotoper inom nyckelbiotopsrika fastigheter, vilket innebär att 1057 hektar produktiv skogsmark inom nyckelbiotopsrika brukningsenheter har skyddats. 

Källa: Regeringskansliet
 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste