Osäkerhet på skogsfastighetsmarknaden enligt Norra Skogsbyrån

Norra Skogsägarnas rådgivningsgren Norra Skogsbyrån har sammanställt prisstatistiken för skogsfastigheter och menar att det finns tecken på en osäkerhet om framtiden.

Norra Skogsbyrån har under flera år fört statistik över prisutvecklingen för skogsmark och ser nu en vikande trend i södra Sverige, samtidigt ökar det något i norr. Källa: Norra Skogsbyrån

I sitt nyhetsbrev Marknadsanalys skog och mark för februari 2019 redovisar Norra Skogsbyrån sin senaste sammanställning av prisstatistik för skogsfastigheter från december 2018. Siffrorna visar på fortsatt stabila priser i norr med en svag prisuppgång och något vikande priser i södra Sverige, som dock fortsatt ligger på en hög nivå sett till fastigheternas skogliga avkastningsvärde.

Två faktorer

I sin sammanställning har Norra Skogsbyrån samarbetat med företaget Skogsliga Beräkningsstysem AB som bland annat tagit fram en karta över zonindelningen. Källa: Norra Skogsbyrån

Genomsnittspriserna för skogsfastigheter runt landets tre storstadsområden ligger priset på så mycket som 120 000 kronor per hektar, vilket är mer än fem gånger så mycket som i Norrlands inland. Enligt Norra Skogsbyrån påverkar den högre tillväxten i de sydligare delarna av landet, men det förklarar bara en tredjedel av prisskillnaden. Huvudorsaken är istället konkurrensen om storstadsnära skogsmark i kombination med ett stort antal kapitalstarka köpare.  

Norra Skogsbyrån menar att skogens värdeutveckling drivs av två faktorer. Dels är det förmågan till ekonomisk avkastning och den faktorn är direkt kopplad till virkesprisernas utveckling. Denna faktor är den huvudsakliga drivkraften bakom prisutvecklingen i Norrland.

Äga skog

Den andra faktorn är människors önskan att äga skog och värdet av jakten. Det är en faktor som enligt Norra Skogsbyrån är störst runt storstäderna där det finns ett begränsat utbud av skogsfastigheter. Den hårda konkurrensen ger också upphov till större spekulationer kring prisutvecklingen i södra Sverige, och dessa blir större ju närmare storstäderna man kommer.

Dessa spekulationer ligger enligt Norra Skogsbyrån troligtvis bakom den senaste tidens dämpning av skogspriserna och det kan vara så att oron kring bostadsmarknaden smittat av sig till skogen.

Långsiktig investering

Ett skogsköp är en mycket långsiktig investering och det finns goda förutsättningar för långsiktigt ökade avkastningsmöjligheter, särskilt i norra Sverige. Där har dock en del skogsägare med fjällnära fastigheter i nordvästra Sverige drabbats av en värdeminskning med upp till en tredjedel sedan Norra Skogsbyrån började föra statistik 2011, detta till följd av de pågående rättsprocesserna om avverkning i fjällnära skog.

Enligt Norra Skogsbyrån visar detta vikten av en stabil och långsiktig skogspolitik med en säkerställd ägande- och ersättningsrätt, annars riskeras det långsiktiga värdet av att investera i skog.

Jämföra skogspriset

Analyserna visar enligt Norra Skogsbyrån att det bästa sättet att statistiskt jämföra skogspriset i olika zoner är att jämföra pris per hektar, men oavsett hur man väljer att jämföra ger sådana statistiska mått enbart en bild av hur mycket ett snittpris rör sig uppåt eller nedåt. Priset på en enskild fastighet kan aldrig skattas utifrån sådan statistik.

En enskild fastighets värde avgörs istället av markens värde, virkesvärdet på den skog som kan avverkas i närtid och värdet på nästa generationens yngre skog som är på tillväxt. Dessutom har fastighetens skick blivit allt viktigare.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste