Staten överklagar domar om avverkning av fjällnära skog

Genom kammarkollegiet har staten överklagat domen från mark- och miljödomstolen i Umeå som tilldömde fem markägare ersättning för nekad avverkning i Fjällnära skog. Skogsstyrelsen anser att det råder oklarheter och vill ha en vägledande dom från mark- och miljööverdomstolen.

Domarna om ersättning till markägare som nekats avverkning av fjällnära skog från i januari överklagas nu av staten genom Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen. Enligt Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som företräder de drabbade markägarna kommer ett avgörande tidigast i höst och osäkerheten kring ersättningsfrågan fortsätter. Foto: Björn Schubert

– Överklagandet gör att ärendena drar ut på tiden ytterligare och det beklagar jag. Ändå kan jag inte bortse från att det fortsatt är ett otydligt rättsläge och att nuvarande dom inte ger tillräckligt tydliga spelregler för inblandade aktörer. Det behövs en vägledande dom från högre instans, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Vägledning behövs

Den 17 januari i år tilldömde mark-o och miljödomstolen i Umeå fem skogsägare en ersättning på 125 procent av marknadsvärdet, motsvarande 18 miljoner kronor, till följd av nekade avverkningar i fjällnära skog. Ersättningen motsvarar den för naturreservat, men enligt Skogsstyrelsen har fastigheterna inget formellt skydd.

Myndigheten har tillsammans med Kammarkollegiet, som företräder staten i domstolsärenden, analyserat domarna ur vilka Skogsstyrelsen drar slutsatsen att ytterligare vägledning behövs i flera frågor. Skogsstyrelsen menar att domarna bland annat inte är tillräckligt vägledande i frågor om tillståndsplikten för avverkning i fjällnära skog där det finns tidigare domar som dock pekar i olika riktningar.

En rad skäl

– Det finns sammantaget en rad skäl till varför staten i dag skickat in en överklagan, som ytterligare kommer att kompletteras senare i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter återstår det att se om domstolen meddelar prövningstillstånd, säger Cecilia Hedman, Skogsstyrelsens chefsjurist.

I tidigare utredningar som Skogsstyrelsen gjort har man visat på brister i utformningen av lagstiftningen samt en otydlig koppling mellan skogsvårdslagen och miljöbalkens ersättningsregler. Bland annat uppmärksammade man i maj 2018 den dåvarande regeringen på behovet av att se över de delar i skogsvårdslagen som berör fjällnära skog.

Jobbig vändning

Enligt Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult kan det dröja minst ett halvår innan det kommer ett avgörande i överklagandet. Foto: LRF 

Överklagandet är en jobbig vändning för de drabbade skogsägarna vars glädje efter domen i Umeå i januari blev kortvarig, nu är man tillbaka i ovisshet. Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult i Umeå företräder de fem skogsägarna i det aktuella fallet.

– Om Skogsstyrelsen vill åstadkomma någon rättspraxis så är det så att de behöver överklaga för att få ett avgörande från högre instans. Min bedömning är att mark- och miljödomstolens dom är tydlig och har ett riktigt och rimligt utfall och jag skulle tro att den står sig även i mark- och miljööverdomstolen, säger han till Skogsaktuellt och fortsätter:

– Men det är såklart tråkigt för mina klienter som fått vänta i två och ett halvt år på besked om de ska få någon ersättning, och nu fortsätter det ännu längre.  

Är ersättningen hotad?

– Ja det är den. Om mark- och miljööverdomstolen skulle komma fram till någon annan slutsats så handlar det om miljonbelopp för skogsägarna.  Men det är också ett stort bekymmer för alla de skogsägare som inte varit inblandade i just de här processerna. Nu får de fortfarande inget besked om skogen har det värde de förväntar sig eller om det är så att staten ska kunna stoppa avverkningar utan att ersätta någonting, säger Magnus och fortsätter:

– Det är det som staten egentligen driver i den här processen, om man har rätt att stoppa avverkningar utan att betala för sig.

Hur lång tid tror du överklagandeprocessen kommer ta?

– Det är svårt att säga. De har begärt ett anstånd med komplettering till slutet av februari, men jag skulle tro att det kommer ett avgörande tidigast till hösten, beroende på hur processen går. Ett halvår till ett år är inte ovanligt.

Utfallet i överklagandet kan påverka Skogsstyrelsens ekonomi positivt om det skulle bli så att ersättningsbeloppet sänks då man fått en budgetminskning med 200 miljoner kronor för 2019. Samtidigt så finns det också många andra mål som drabbas av rättsprocessen.

– Det är ytterligare ett tjugotal mål som pågår och jag har fler mål på gång till domstolarna, så det återstår att se om alla ska drivas samtidigt eller om det är möjligt att invänta ett avgörande i det här aktuella målet. Jag tycker att det logiska är att invänta ett avgörande då det är väldigt kostsamt att driva så många mål samtidigt, men det är upp till domstolarna att avgöra hur de vill hantera det, säger Magnus.

Tror du att det kommer gå skogsägarnas väg den här gången också?

– Jag tycker att det borda göra det, men det är domstolen som dömer så man vet aldrig helt säkert, avslutar han.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste