Björkar i grupp ger mer naturvårdsnytta

Det visar ny forskning från SLU där man sett att enstaka björkar utspridda i en granskog gör relativt liten nytta. Ställs björkarna istället i grupp kommer mer ljus in i beståndet vilket gynnar markfloran.

Ny forskning från SLU visar att björkar i grupp ger en högre naturvårdsnytta och frodigare markflora än enstaka björkar insprängda i ett tätt bestånd. Foto: Björn Schubert

– Ett motiv för att blanda barrskogen med löv är en förmodat positiv inverkan på naturvård och biologisk mångfald, men det har funnits ganska lite kunskap om vilken nytta det verkligen gör och hur lövträden bör blandas med barrskogen för att göra bäst nytta. Därför har vi gjort den här undersökningen, säger forskaren Per-Ola Hedwall, som gjort undersökningen tillsammans med docenten Adam Felton, i ett pressmeddelande.

Negativ inverkan 

Per-Ola och Adam har i tidigare studier visat på den negativa inverkan på markfloran i de allt tätare granskogarna med en kraftig minskning av bärris som följd.

– Utgångspunkten i vår blandskogsstudie är att ta reda på om de effekterna kan motverkas med en högre andel lövskog, vilken släpper igenom mer ljus, säger Per-Ola.

De båda forskarna har undersökt sammanlagt 29 bestånd med gallrad granskog i Västra Götaland där de i varje bestånd lagt ut tio cirkelprovytor med en radie på tio meter och olika stor andel björk, allt ifrån ren granskog till helt lövdominerade provytor.

– Vi mätte också trädens grundyta för att få en bild av skogens täthet, vilken generellt ökat. I en tät granskog, med högt virkesförråd, är det ganska mörkt i markskiktet med liten växtlighet, konstaterar Per-Ola.

Frodigare markflora 

Resultaten visar på en betydligt frodigare markflora med ett stort antal olika kärlväxter som bland annat åkerfräken, blåklocka och daggkåpa. Runt enstaka björkar i grandominerad skog var markfloran däremot så gott som obefintlig.

– Det är ett väldigt tydligt samband. Enstaka, eller ett fåtal björkar gör knappt någon skillnad på fältskiktet i de täta, virkesrika, bestånden, säger Per-Ola.

 Han menar att mängden björk som behövs i bestånden kan bero på flera faktorer, men att det är viktigt att träden står i mindre grupper och att dessa inte står för långt ifrån varandra.

– Fröerna från markfloran bör ha möjlighet att sprida sig i landskapet, säger Per-Ola.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste