Död ved viktig för vildbin

Forskning utförd av Skogforsk visar att de högstubbar och döda träd som lämnas i den generella hänsynen i dagens skogsbruk utgör viktiga livsmiljöer för vildbin som senare kan leva vidare i de nya ungskogarna.

Död ved i form av högstubbar och lämnade döda träd är viktiga livsmiljöer för vissa arter av vildbin smo annars får det svårt att hitta boplatser när gammal skog avverkas. Foto: Skogforsk 

På solbelysta platser och områden med mycket blommor i det svenska skogslandskapet lever omkring 100 arter av vildbin, varav många lever i död ved och bidrar med viktiga ekosystemtjänster genom pollinering.

Skapa högstubbar

Nu visar forskning från Skogforsk att det är viktigt att skapa högstubbar vid avverkning av äldra skog och lämna kvar stående döda träd. Vissa arter av vildbin får annars svårt att hitta boplatser.

– Vi har sett att för få lämpliga boplatser kan begränsa antalet bin i den unga skogen. Om skogsbruket lämnat för lite stående död ved vid avverkningen har bina helt enkelt färre platser att bo på, säger Per Westerfelt, naturvårdsforskare vid Skogforsk i ett pressmeddelande.

Blomrika vägkanter

En annan viktig slutsats från studien är att blomrika vägrenar längs skogsbilvägar gynnar skogslevande vildbin.

– Vi hittar fler bin i ungskogar som angränsar till blomrika vägkanter. Längs vägrenarna finns det ofta täta bestånd av blommor som man sällan hittar inne i skogen, till exempel prästkrage, blåklocka, gullris och klöver, säger Per.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste