Bristen på tall får konsekvenser

Det har bland annat ett flertal skogsägare i Jönköpingstrakten fått känna av. Där har klövviltet till och med gett sig på grangallringar. 

 

Att det planteras för lite tall får många konsekvenser. En av de är att klövviltet börjar beta andra barrträd i brist på alternativ föda, en annan är att framtidens skogar kommer bli känsligare för både stormar och insektsangrepp. Foto: Mostphotos


Att det planteras gran på tallmark innebär att den totala mängden tall minskar. Tall är basföda för många av våra klövdjur, och när den födotillgången minskar drabbas andra trädslag. Vilket innebär både ekonomiska förluster för skogsägare och en försämrad biologisk mångfald. 

– Bristen på tall kan i viss mån kompenseras av att djuren äter annat, men vi har också en väldigt låg och förtvinande blandlövskog som håller på att försvinna. Dels så röjer man bort den och dels äts den upp för det finns inget alternativ, säger Ove Cedersmyg, gruppchef på Skogsstyrelsen i Jönköping och fortsätter: 

– I den mån granen drabbas är det troligtvis också för att kompensera för att det helt enkelt inte finns något annat att äta i det här området. 

Enligt Ove har man kunnat hitta områden där granen drabbats av framförallt älgbete i hela Jönköpings län.

– Vi har mest privatägd skog i vårt distrikt och de som ringt in om dessa problem är framförallt privata skogsägare. Antingen är tallarna uppätna eller så är granarnas kvistar betade i blandskog och det förekommer också att granar blivit betade genom barkgnag säger Ove och fortsätter: 

– Det beror på att vi planterar alldeles för lite tall, och den effekten kommer kännas av i framtiden. Det finns inte den föda som älgen behöver på hösten som vi känner till genom forskaren Annika Feltons rapport om hjortdjurens matvanor. Älg behöver blåbär- och lingonris och det växer inte i täta granskogar.   

På flera håll i Jönköpings län har gran i andragallringar blivit barkgnagda av framförallt älg. Dessa träd riskerar att drabbas av röta och enligt Ove Cedersmyg på Skogsstyrelsen i Jönköping är deras rekommendation att avverka träden. Foto: Ove Cedersmyg

Tror du att bristen på tall också har att göra med virkespriser? 

– Jag tror inte att det har att göra med att det är bättre betalt för gran. Det här är en åkomma som vi fått av att vi kanske legat på en lite för hög nivå vad gäller älgpopulationen, och när nu älgpopulationen har börjat beta ner och betat hårt på tallen så kompenserar markägarna det genom att plantera gran för att undvika att behöva plantera om tallen igen. Markägarna tror att detta är lösningen men så är det inte. Ju mer gran som planteras desto mindre bärris kommer finnas i framtiden och desto mer kommer betningen att ske på de barrträd som blir kvar. Vilket innebär att granen kommer bli ännu mer betad i framtiden om vi fortsätter så här, säger Ove.

Tänka om

Han menar att man måste börja tänka om redan i planteringsstadiet.

– När man som tjänsteman tänker på att plantera skog så måste man göra som man gjorde förr i tiden, nämligen plantera gran på granmark, det vill säga god mark, och tall på medelgod och dålig mark. Det kommer straffa sig om vi fortsätter att plantera gran på tallmark för vi vet om att klimatet just nu håller på att förskjuta sig vad gäller nederbörden, det vet vi om statistiskt och man kan se att det regnar mer på hösten och mindre på sommaren än vad det någonsin har gjort säger Ove och fortsätter: 

– Med den här förskjutningen kommer granen lida mycket hårdare och bli mycket torrare i framtiden. Blir granen torrare får vi mer insektsangrepp, sämre motstånd mot stormar och försämrad tillväxt eftersom granen har ytliga rötter. 

Enligt Ove hade betesskadorna varit betydligt mindre i dag om man planterat tall på medelgod mark eftersom andelen blåbär- och lingonris hade varit betydligt högre vilket gett mer foder. 

Det nationella projektet ”mera tall” där jägare och skogsägare jobbar tillsammans för att hitta lösning är ett viktigt steg i denna process och har hittills gett goda resultat. 

– Vi måste börja kämpa och hjälpas åt för att öka mängden tall. Det är jätteviktigt att jägare och skogsägare jobbar tillsammans så att det planteras tall och att klövviltsstammarna hålls på rätt nivå. Det är inte bara älg och klövvilt som gynnas av en ökad mängd tall utan även tjädern kommer gynnas av en ökad mängd bärris, säger Ove.
 

Björn Schubert
bjorn.s@ja.se • 070-683 94 62

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste