Skogsstyrelsen föreslår ändrade krav vid föryngring

I en ny rapport som Skogsstyrelsen lämnade över till regeringen igår föreslås bland annat likvärdiga och förenklade krav för antal huvudplantor av löv och barr. Dessutom vill man se ett förbud av gran som huvudplanta på torra och magra tallmarker.

Skogsstyrelsen lämnade igår, onsdag, över en ny rapport till regeringen med flera förslag på förenklade regler vid nyetabliering av skog. Foto: Charlotta Erefur

– Vi får hela tiden ny kunskap och förutsättningarna förändras över tid, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Därför ser vi behovet att uppdatera och förtydliga föreskrifterna på en mängd olika områden för att skogsägaren ska kunna anlägga ny skog med krav som baseras på ny kunskap, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Se över föreskrifterna

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att se över föreskrifterna som reglerar hur skogsägaren ska föryngra sin skog efter en avverkning. I den nya rapporten som lämnades över till regeringen i onsdags finns flera förslag som förtydligar reglerna på en rad punkter.

– Vi är övertygade om att förändringarna kan leda till att skogsproduktionen på ett bättre sätt svarar upp emot skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö, säger Bert.

Landsomfattande inventering

Förutom reglerna kring återbeskogning föreslår Skogsstyrelsen också en landsomfattande inventering av hur stora markstörningarna blir i samband med markberedning, för att få en bättre bild av effekterna.

Skogsstyrelsens förslag i punktform:

  • Samma krav på antal huvudplantor för barrträd och björk. I dag är det olika krav på antal beroende på trädslag.
  • Förenklade krav på antal huvudplantor kopplat till olika markförhållanden. I dag skiljer sig kraven åt beroende på hur bördig marken är.
  • Gran ska inte tillåtas som huvudplanta på torra och magra tallmarker eller på marker med tunt jorddjup. I södra Sverige är det idag vanligt att gran planteras på mindre lämpliga marker för att undvika risken för svåra viltskador på tall. Den framtida utvecklingen för gran på dessa marker är synnerligen riskabel.
  • Forskningen visar att mindre luckor (ytor där det inte finns några plantor) har liten inverkan på trädens tillväxt. Därför ska det inte längre ha någon betydelse om Skogsstyrelsen vid tillsyn ser mindre luckor i en föryngring.
  • Vid naturlig föryngring i södra Sverige förlängs den längsta tillåtna tiden för att det ska komma upp plantor från fem år till sju år.
  • Förbudet mot att använda contortatall i södra Sverige samt inom 1 km från nationalparker och reservat föreslås tas bort. Samtidigt föreslås krav på försiktighet vid användning av contortatall och andra främmande trädarter i känsliga miljöer. De allmänna råden förtydligas om vilken hänsyn som måste tas i renskötselområdet.
  • En förteckning med de inhemska trädarterna bör tas in i föreskrifterna. Övriga trädarter och artificiella hybrider betraktas som främmande. Till dessa ska poppel och hybridasp räknas in.
  • Tillåt nya kantzoner på 15 meter från jordbruksmark där plikten att få upp ny skog efter avverkning tas bort. Det kan skapa brynmiljöer som är viktiga för biologisk mångfald och tar inte näring från åkermarken.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste