Skogsfallet - Fastighetsägarens ansvar för andras avfall

Frågan i vilken utsträckning en fastighetsägare kan göras ansvarig för spontant och olovligt dumpat avfall på fastigheten är en viktig rättslig fråga som varit föremål för domstolsprövning i ett antal fall sedan miljöbalken trädde i kraft. Ett vägledande avgörande kom redan 2006 då dåvarande Miljööverdomstolen (MÖD) slog fast att det förhållande att det förvaras avfall på en fastighet inte enbart kan medföra ett ansvar för fastighetsägaren. Enligt MÖD måste det tillkomma någon ytterligare omständighet för att fastighetsägaren ska ansvara för avfallet och MÖD gav därvid ett par exempel; fastighetsägaren har åtminstone passivt accepterat att avfall placeras på fastigheten eller fastighetsägaren borde vid förvärvet ha känt till att avfall förvarades där (dvs i fall avfallet fanns på fastigheten redan då ägaren köpte fastigheten).

 

En dom från Miljööverdomstolen som kom i somras ger ytterligare riktlinjer hur man som fastighetsägare kan agera för att undvika miljöansvar för ”annans” verksamhet. Foto: Björn Schubert


I somras kom ytterligare en dom som klargör juridiken kring fastighets­ägarens ansvar för avfall som andra placerat på fastig­heten (MÖDs som 2018-05-15 i mål M 8912-17). Bakgrunden till ärendet var följande. Ägaren – i detta fall en privatperson – till en fastighet i centrala Malmö hyrde ut lokaler i byggnader på fastigheten till cirka tio olika bilverkstäder. Inga ytor utanför byggnaderna var exklusivt upplåtna till någon av hyresgästerna utan fick gemensamt disponeras av samtliga.

Inte hans avfall

Den kommunala miljö­myndigheten kunde under 2016 konstatera att det förvarades uttjänta fordon, spillolja och annat farligt avfall på ytorna utomhus. Med hänvisning bl a till att samtliga hyresgäster för­nekat att avfallet tillhör dem, riktade myndig­heten till sist ett vitesföreläggande mot fastighet­sägaren att bortforsla avfallet. Fastighetsägaren över­klagade och angav som skäl att det inte var hans avfall. Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt fann att fastighetsägaren inte bedrev den miljöfarliga verksamheten på fastigheten och därmed inte kunde göras ansvarig för omhänder­tagande av avfallet.

MÖD har emellertid motsatt uppfattning och slår fast att fastighetsägaren vid sidan av hyresgästerna visst ska betraktas som verksamhets­utövare. Som skäl till detta anför MÖD att fastighetsägaren upplåtit enskilda lokaler och gemsamma ytor till flera verksamheter som genererar farligt avfall, under former som omöjliggör kontroll av vilken eller vilka specifika verksamhetsutövare som placerar avfall på fastigheten.

Motverka dumpningen

Som en avgörande omständighet för sin slutsats nämner MÖD det faktum att avfallet är placerat på delar av fastigheten som inte genom hyresavtal eller på annat sätt kan knytas till någon viss hyresgäst utan är upplåtna till samtliga hyresgästers nyttjande. MÖD fastställer således miljömyndighetens före­läggande och fastighetsägaren tvingas således ta hand om avfallet på ett miljö­mässigt godtagbart sätt.

Fastighetsägare har genom tidigare praxis från MÖD lärt sig att ansvar för olovligt dumpat avfall vilar på fastighetsägaren om denne inte gjort tillräckligt för att motverka dumpningen, t ex genom att spärra av platser som inbjuder till dumpning eller genom att kontakta miljö­myndigheten. Genom den ovan refererade domen får fastighetsägare ytterligare riktlinjer för hur man undviker miljöansvar för ”annans” verksamhet.

Möjliggör miljötillsyn

Upplåter du din fastighet för verksamhet som kan generera avfall (eller medföra andra miljöstörningar för den delen) bör det ske under former och med en organisation (t ex genom avtalsformulering och fysiska avgränsningar) som möjliggör miljötillsyn av varje enskild hyresgästs verk­samhet. Denna sak blir särskilt viktig om det rör sig om flera verksamheter inom samma fastighet där vissa områden får nyttjas gemensamt. 

Daniel Eggertz
Eggertz Advokatbyrå.

Artikeln publicerades torsdag den 01 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste