”Skogsindustrin säljer en falsk lösning på klimatkrisen”

DEBATT. “För varje avverkat träd planterar vi två nya”. Svenska Skogen har med detta budskap i sina reklamkampanjer försökt utmåla sig som Sveriges klimathjältar. Men vad skogsindustrin inte berättar är att träden de återplanterar sker till priset av avverkad gammelskog. Med tanke på svensk skogsindustris metoder är de snarare klimatbovar, än klimathjältar.


Lina Burnelius

Sverige har via Parisavtalet ålagt sig att snarast minska våra växthusgasutsläpp. Men 80 procent av den svenska skogen blir idag till kortlivade produkter; såsom pappersservetter, biodrivmedel och kartong, som förbränns och innebär ett utsläpp av det kol som lagrats i träden. När skog kalavverkas frigörs dessutom stora mängder växthusgaser från marken där skogen stått. Därefter planteras monokulturer på kalhygget som enligt skogsbolagen ska betala tillbaka det ”växthusgaslån” som kalhygget orsakade. Men det lånet tar de nya träden minst 50 år att återbetala. Tid vi inte har eftersom det är nu våra växthusgasutsläpp måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att nå Parisavtalet. Om vi inte snarast minskar alla typer av växthusgasutsläpp och därför missar tvågradersmålet  får vi oåterkalleliga förändringar av klimatet, på den enda planet vi har.  

Produkter som tillverkas av skog må vara fossilfria, men det betyder inte att de är fria från växthusgasutsläpp. Nyligen undertecknade 659 forskare ett brev till Europaparlament med en tydlig varning till parlamentarikerna. I brevet poängteras att förbränning av biomassa från skogen kommer att förvärra vår klimatpåverkan de närmaste årtiondena. Genom att skydda mer skog, speciellt de med stora kolförråd, kan vi förhindra stora utsläpp av växthusgaser. 

På grund av de växthusgasutsläpp som sker från marken vid kalavverkning kan utsläppen från skogsbaserad bioenergi till och med bli högre än från fossila bränslen under de första 50-100 åren, enligt en rapport från Kungliga Vetenskapsakademien. Under den tid vi måste få ner nettoutsläppen av växthusgaser i atmosfären vill skogsindustrin öka mängden koldioxid genom sina “växthusgaslån”. Även Europeiska vetenskapsrådet EASAC betonar att förbränningen av skogsbaserade produkter kan öka utsläppen av koldioxid i EU och äventyra målen i Parisavtalet. Skogsindustrin talar ofta om att de tillför “naturlig” koldioxid tillbaka till atmosfären vid avverkning, men atmosfären gör inte skillnad på varifrån växthusgaserna kommer - vi måste minska alla typer av utsläpp, från både fossila bränslen, och skogsprodukter .

Med ord som förnybart och fossilfritt försöker alltså skogsindustrin sälja oss en falsk lösning på klimatkrisen. Att något är förnybart och fossilfritt betyder inte att det är utan klimat- eller miljöpåverkan. Dagens trädplantage har väldigt lite gemensamt med den naturliga livscykeln i skogen. En talls kretslopp från planta till gammalt träd och slutligen död multnande ved är 600-1000 år. De träd som planteras idag kommer att huggas när träden bara blivit 80-100 år gamla. Ur biologisk synvinkel har de då just nått puberteten. I dag är 61,7 % av den produktiva skogen yngre än 60 år, med andra ord: Det råder rena rama lekstugan i det svenska skogsbruket.

 


Lina Burnelius
Ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 augusti 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste