Inför Valet 2018: Mer eller mindre produktion?

I den avslutande delen av  Skogsaktuellts valbevakning har slutligen turen kommit till produktion. I nästa nummer kommer en sammanfattning av bevakningen presenteras. 

 

I Skogsaktuellts sista valgranskning presenterar riksdagspartierna sin syn på svensk skogsproduktion. Svaren tyder på att det råder stor enighet om att Sverige bör införa en handlingsplan för ett nationellt skogsprogram, även om åsikterna om innehållet samt utförandet går isär. Värt att notera är att riksdagspartierna skickade in sina svar på enkäten innan regeringen presenterade sitt nationella skogsprogram förra månaden. På påståendet om Sverige bör öka sin avverkning svarar majoriteten av partierna att de varken instämmer eller motsätter sig svaret. Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller dock inte alls med, till skillnad från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna instämmer. Läsvärt är även partiernas motivering till antalet restriktioner inom skogsbruket.  

Sverige bör avverka mer skog
 

Kristdemokraterna:


Sverige ska bedriva ett uthålligt skogsbruk. Den svenska skogen bör också bidra med ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären.

Liberalerna:


Svensk skogsindustri är mycket viktig för svensk tillväxt och avverkningen måste anpassas till tillväxt med långsiktig hållbarhet i fokus.

Vänsterpartiet:


Avverkningsvolymerna måste vara avhängigt vad som är ekologiskt hållbart.

Sverigedemokraterna:


Det finns en potential för ökat utnyttjande av skogen som resurs, vilket skulle generera ytterligare exportintäkter och tiotusentals nya jobb, inte minst i skogslänen.

Moderaterna:


Sverige är mycket rikt på skog och Moderaterna anser att det finns potential för ökad skogsproduktion. Det medför även ett ansvar att bruka skogen på ett hållbart sätt. Den brukade skogen är en förutsättning för att vi ska kunna möta de klimatutmaningar vi står inför. Moderaterna tror på ett aktivt skogsbruk, som både tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Moderaterna tror även på äganderätten och att frågan om storlek på framtida avverkningar främst är en fråga för skogsägaren, under tillsyn av ansvarig myndighet.

Socialdemokraterna:


Skogen är vårt gröna guld och skogens roll i omställningen till ett förnybart samhälle kan inte underskattas. Vi kommer att behöva träråvara för att ersätta fossila bränslen, ersätta byggmaterial av betong och stål och plastmaterial. Samtidigt måste vi klara våra internationella åtaganden för att skydda den biologiska mångfalden och bevara naturskogar till kommande generationer. Vi måste utnyttja mer av det skogen ger.

Miljöpartiet:


De senaste cirka 10 åren har avverkningen varit i storleksordningen 90% av nettotillväxten i skog på virkesproduktionsmark. Miljöpartiet vill att samhällets miljömål ska uppnås och att skogens sociala värden värnas, detta ska vara styrande för virkesuttaget. I nuläget råder brist på avverkningsmogen produktionsskog vilket leder till att de sista resterna av våra naturskogar avverkas trots att de borde bevaras.

Centerpartiet:


Det finns inget självändamål i att avverka mer skog, men med en ökad efterfrågan på biobaserade produkter i kombination med ökad tillväxt i skogen pekar mycket på att avverkningen kan öka.

Det bör snarast införas en handlingsplan för ett Nationellt Skogsprogram

Kristdemokraterna:


Skogen kommer att spela en ännu viktigare roll för Sverige i framtiden. Därför behövs en tydlig nationell strategi.

Liberalerna:


En handlingsplan krävs för att få ett tydligt fokus på konkreta åtgärder.

Vänsterpartiet:


Det beror på vilket innehållet är i skogsprogrammet.

Sverigedemokraterna:


I princip ställer vi oss bakom framtagandet av ett nationellt skogsprogram och vill i den se åtgärder kring förbättrad konkurrenskraft, minskad byråkrati, högre tillväxt och äganderättens oinskränkhet.

Moderaterna:


Moderaterna vill snarast se ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i skogsvårdslagens jämställda mål för miljö och
produktion. Programmet bör omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden samt syfta till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi. Programmet ska ta ett brett grepp och även skapa förutsättningar för fler jobb med det hållbara skogsbruket som bas.

Socialdemokraterna:


Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till ett nationellt skogsprogram som är brett förankrat i samhället. Vi socialdemokrater arbetar för en bredare skogspolitik med mindre konflikter. Men det finns andra partier som motarbetar detta eftersom de tjänar på konflikterna. 

Miljöpartiet:


MP vill ha ett nationellt skogsprogram under förutsättning att det får en tydlig miljöprofil.

Centerpartiet:


Den svenska skogen står för en stor del av Sveriges ekonomi och fyller en viktig funktion i omställningen från fossilt oberoende. Därför behöver Sverige tydliga framtida spelregler och mål för vad vi ska ha den svenska skogen till.

Det behövs mindre restriktioner inom skogsbruket

Kristdemokraterna:


Det behövs tydliga spelregler inom skogsbruket, liksom inom andra omfattande verksamheter av stor betydelse. Skogspolitiken ska syfta till att uppnå produktions- och miljömål. Det har de senaste åren uppstått en del orimliga restriktioner som gör att vissa markägare inte alls eller endast till liten del kan bruka sin mark. Detta måste rättas till snarast. Principen om frihet under ansvar bör gälla.

Liberalerna:


Den svenska skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka genom att t.ex. avverkningsmetoder kan variera. Både staten och skogsnäringen har ett långtgående ansvar att skydda skogens ekosystemtjänster, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn.

Vänsterpartiet:


Vi anser att det behövs regleringar för ett ekologiskt hållbart skogsbruk.

Sverigedemokraterna:


Vi i Sverigedemokraterna vill ta skogsägarnas intressen tillvara så att skogsbruk ska kunna bedrivas över hela landet. Det handlar till exempel om sänkt skatt på drivmedel till jord- och skogsmaskiner, men även minskad byråkrati kring skötsel och avverkning av skog.

Moderaterna:


Vi vill fortsätta driva ett förenklingsarbete för skogsbruket. Regler ska vara tydliga och förutsägbara samt ta hänsyn till både produktions- och miljömål. Ett långsiktigt hållbart skogsbruk kan behöva större flexibilitet – detta kräver dock noggrann analys. För att det svenska skogsbruket ska fortsätta stå starkt bör man överväga att i vissa fall kunna sänka åldern för slutavverkning. Även möjligheten till ökad utdikning för att omvandla icke-produktiv mark till produktiv mark bör utredas.

Socialdemokraterna:


Vi anser att vi har en bra och balanserad skogspolitik som ställer produktionsmål och naturskyddsmål på samma nivå. Vi kan klara både ock, det är vår övertygelse. Idag är skogsbruket undantagen från miljöbalken och naturvårdskraven finns istället i skogsvårdslagen. Det ger skogsbruket en stor frihet jämfört med annan miljöpåverkande verksamhet. Det är en frihet under stort ansvar men självklart ska vi alltid arbeta för förenklingar och mindre restriktioner men med bibehållna naturvårdskrav.  

Miljöpartiet:


Kraven på miljöhänsyn i nuvarande skogsvårdslagstiftning ger inte avsedd effekt beträffande miljöanpassning av skogsbruket. Miljöhänsynen är mer utvecklad i Skogsstyrelsens allmänna råd, men dessa är inte juridiskt bindande. De juridiskt bindande miljökraven behöver skärpas och skyddet för hänsynskrävande biotoper bör öka. I detta ligger också en förbättring av lagsstiftningen så att sanktion utgår när miljökraven inte följs.

Centerpartiet:


Centerpartiet har bland annat motionerat i riksdagen om regelförenklingar för skogsbruket. Att ständigt arbeta för minskat
regelkrångel för näringsverksamhet är viktigt för Centerpartiet.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste