Så ser riksdagspartierna på svensk skogsindustri

Skogsaktuellts bevakning av viktiga skogspolitiska frågor fortsätter fram tills valet. Skogsaktuellts valenkät visar att partierna är relativt ense om att bioekonomi är en förutsättning för att ställa om till ett hållbart samhälle. 

 

 

Påstående: Skogsindustrins tillväxt kommer inte begränsas av bristande inhemsk träråvara
 

Kristdemokraterna:

Frågan är svår att svara på. Detta beror till stor del på utvecklingen i vår omvärld, exempelvis vad gäller Rysslands internationella agerande och hur synen på import- och exporttullar utvecklas i olika länder. 

 

Liberalerna:

Mer effektiv användning av alla delar av trädet ger mer utbyte av samma råvara.

 

Moderaterna:

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är en viktig del av svensk ekonomi. Genom att värna äganderätten och det svenska självbestämmandet över skogen i EU-sammanhang bör tillgången på träråvara vara stark även i framtiden. Samtidigt står skogsindustrin inför en rad utmaningar. Exempelvis kan tillgång och efterfrågan påverkas av omställningen till ett mer papperslöst samhälle och utveckling av nya biobaserade produkter samt exportmönster.

 

Sverigedemokraterna:

En fortsatt miljösocialistisk skogspolitik och dess avarter inom reservatsbildning, biotopinventeringar och uttolkning av
artskyddsförordningen för att nämna några riskerar att leda till just en sådan situation där brist på träråvara kan uppkomma.

 

Vänsterpartiet:

Utgångspunkten för tillväxt måste vara att skogsbruket är ekologiskt hållbart.

 

Socialdemokraterna:

Skogen är en mycket viktig grund för det hållbara och biobaserade samhället och biomassan är en förnybar resurs med stor potential att ersätta fossila råvaror vad gäller energi och andra produkter. För oss socialdemokrater är det centralt att utnyttja skogens resurser på ett hållbart sätt och vi bedömer utifrån skogens tillväxt att uttaget från skogen kan öka. Därför arbetar regeringen med att ta fram ett nationellt skogsprogram med visionen att skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

 

Miljöpartiet:

Skog är en begränsad resurs och det finns en gräns för hur mycket trävara som kan produceras på ett hållbart sätt. Redan idag ser vi hur skogsföretag vill avverka gammelskog och samtidigt vill sänka lägsta avverkningsålder för att det finns brist på svensk träråvara. Det är viktigt att vi har ett hållbart uttag och avverkningsnivå.

 

Centerpartiet:

Det beror på vilka politiska beslut som fattas framöver. Införs begränsningar liknande de som under året varit uppe till diskussion med avverkningstak, eller om det beslutas om ytterligare inskränkningar i äganderätten och brukanderätten som exempelvis utökad talerätt, finns det stor risk att tillgången på inhemsk råvara kommer påverkas negativt.

 

Påstående: Staten och kommunerna ska arbeta för att avsevärt öka inköp av trähus

Kristdemokraterna:

Staten och kommunerna bör verka för att de hus som byggs uppfyller hållbara kvalitets- och funktionskrav. Från politiskt håll ska vi dock inte detaljreglera valet av byggmaterial.

Liberalerna:

Det måste vara behoven som styr vad som behöver köpas in och därtill är det marknadsekonomi som bäst driver på för konkurrenskraftiga och effektiva lösningar. 

Moderaterna:

Hittills har byggnaders miljö- och klimatpåverkan främst kopplats till drift. Men en väsentlig del av påverkan sker redan när husen byggs. Denna påverkan kan synliggöras genom livscykelanalys. En sådan analys beräknar en byggnads totala miljö- och klimatpåverkan, från första spadtaget. Moderaterna vill verka för ett ökat användande av livscykelanalys vid framförallt nybyggnation, vilket har goda förutsättningar att gynna byggande i trä.

Sverigedemokraterna:

Med ett ökat byggande i trä kan både byggindustrier och byggföretag som finns på landsbygden växa. Det stimulerar också
skogsindustrin. Till skillnad från betong är trä en förnyelsebar råvara och kräver förhållandevis lite energi för bearbetning. Uttjänta trähus kan dessutom rivas och restmaterialet hanteras med mindre miljöpåverkan än motsvarande betonghus.
Sverigedemokraterna anser att en ökad satsning på forskning och utveckling kring modern träbyggnadsteknik behövs för ett ökat byggande i trä.

Vänsterpartiet:

Inget svar

Socialdemokraterna:

Vi socialdemokrater vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. En ökad trähusbyggnation är ett  bra exempel där en kraftsamling kring svenska styrkor och kompetenser både skulle skapa fler jobb i hela landet och stor klimatnytta. 

Miljöpartiet:

Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i byggnader och andra konstruktioner för att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong. Sett ur ett livscykelperspektiv minskar en byggnads miljöpåverkan väsentligt om trä ersätter dessa material. Det vore därför värdefullt att utreda till exempel ekonomiska styrmedel som bidrar till att skogsråvaran används där den gör störst klimatnytta. Miljöpartiet vill också satsa på forskning och kunskap om byggande i trä. Med Miljöpartiet i regeringen har flera initiativ tagits för att bygga mer i trä. Miljöpartiet vill ytterligare stärka arbetet för att öka träbyggandet och anta ett nationellt mål på att hälften av flerbostadshusen ska byggas i trästomme 2025.

Centerpartiet:

Centerpartiet ser positivt på ökad byggnation i trä, och i många kommuner driver Centerpartiet lokalt på för ökat träbygge. Vi tycker dessa kommunala initiativ är positiva, men på nationell nivå ser vi att det viktigaste är att regelverken styr mot klimateffektivt och miljövänligt byggande genom exempelvis livscykelanalyser, vilket i förlängningen kommer innebära mer träbygge, samtidigt som vi förenklar och tydliggör regelverk kring träbyggnation.

Påstående: Bioekonomi är en förutsättning för att ställa om till ett hållbart samhälle

Kristdemokraterna:

Här i Sverige ska vi naturligtvis använda de goda förutsättningar som vi har för bioekonomin. Den svenska skogen kan också bidra till andra länders hållbarhetsomställning.

Liberalerna:

Bioekonomi spelar en stor roll för att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle. Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas. 

Moderaterna:

Skogen har en central roll i den gröna omställningen och är en av nycklarna för att bryta vårt fossilberoende. Tack vare den svenska skogen har Sverige goda möjligheter att producera stora mängder biobränslen av hög kvalitet och samtidigt utveckla nya biobaserade produkter. Att skapa bättre förutsättningar och långsiktiga spelregler för förnybara biobränslen är en viktig del av Moderaternas klimatpolitik. Samtidigt vill vi inrätta en nationell bioekonomistrategi.

Sverigedemokraterna:

Vi i Sverigedemokraterna opponerar oss lite mot användningen av ordet bioekonomi. För oss handlar skogsbruk främst om att ta tillvara de traditionella produkter som sågade trävaror, papper och bioenergi skogen idag levererar. Vi motsätter oss inte utveckling, men ibland finns det en allt för stor övertro på nya produkter, produkter som i många fall inte kommer att erövra någon plats på marknaden inom en överskådlig tid.

Vänsterpartiet:

Inget svar

Socialdemokraterna:

Sverige har enorma möjligheter att använda råvaror från skogen för att ersätta oljebaserade, t.ex. i drivmedel och i material. Så blir skogen vårt gröna guld. Bioekonomin och den cirkulära ekonomin blir viktiga nycklar i omställningen.

Miljöpartiet:

Det är viktigt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Att använda biomassa istället för fossilt är en del av omställningen.

Centerpartiet:

Centerpartiet vill se mer svensk produktion av biodrivmedel och mer satsningar på omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Därför avsätter vi en halv miljard i vår budget för att stärka den biobaserade ekonomin. Vi lägger därtill skarpa förslag för att till exempel stärka biogasproduktionen och minska utsläppen från de tunga transporterna och från lantbruket. Vi värnar den svenska skogen så att det finns hållbara råvaror att använda för att ersätta fossila råvaror och arbetar stenhårt i EU för att behålla möjligheterna att bedriva ett aktivt svenskt skogsbruk.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 juni 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste