Enighet om att höja budgeten för underhåll av vägar och järnvägar

Skogsaktuellts bevakning av viktiga skogspolitiska frågor fortsätter fram tills valet. Efter att riksdagspartierna gett sin syn på biologisk mångfald och äganderätt är turen nu kommen till skatter som påverkar skogsbruket.  Till skillnad från föregående nummer då partierna gav sin syn på äganderätten är det betydligt större enighet kring skogliga skatter.  En fråga som alla riksdagspartier är mer eller mindre överens om är att statens utgifter för vägar och järnvägar bör höjas. 

Fastighetsskatten ska inte återinföras
 

Miljöpartiet:
Fastighetsskatten på skogsfastighet ska inte återinföras.

Liberalerna:
Vi var med om att avskaffa den statliga fastighetsskatten och den ska inte återinföras. 

Vänsterpartiet:
Ingen motivering.

Sverigedemokraterna:
Sverige behöver inte mer och högre skatter. Vi behöver snarare sänka skatterna på arbete och kapital i syfte att gynna företagsamhet och arbete.

Moderaterna:
Moderaterna har inga förslag om att införa fastighetsskatt på skogsfastigheter.

Socialdemokraterna:
Vi har inga omedelbara planer på att ersätta dagens kommunala fastighetsavgift, som inte berör skogsfastigheter, med en fastighetsskatt av tidigare modell. Dagens skattesystem behöver dock en rejäl översyn vilket nog alla är överens om. Vi vill se en blocköverskridande skatteuppgörelse och i den process som lär föregå en sådan kan givetvis alla skattefrågor komma att prövas.

Kristdemokraterna:
Kristdemokraterna drev igenom avskaffandet av fastighetsskatten. Vi kommer att motsätta oss alla försök att återinföra den.

Centerpartiet:
Vi ser inte att det finns skäl att återinföra fastighetsskatten på skogsfastighet.

Skattetrycket i Sverige är lagom 
 

Miljöpartiet:
Miljöpartiets inriktning är att skattekvoten i huvudsak ligger kvar på dagens nivå. Inom denna huvudinriktning är det viktigt med en möjlighet till förändringar utifrån behovet av finansiering av offentlig sektor.

Liberalerna:
Som liberaler vill vi sänka skatterna framförallt på jobb och företagande. Det är viktigt för svensk tillväxt och konkurrenskraft. 

Vänsterpartiet:
Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och infrastruktur. Framför allt är det skatt på stora förmögenheter och höga inkomster som behöver höjas, liksom bolagsskatten. Skattepolitiken är också ett viktigt styrmedel för att minska utsläpp och ett instrument för att utjämna inkomstskillnaderna.

Sverigedemokraterna:
Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög grundläggande välfärdsnivå. Men vi anser att nuvarande höga skatter verkar menligt för den ekonomiska tillväxten och hämmar företagande och entreprenörskap.

Moderaterna:
Ett starkt Sverige med trygg välfärd bygger på jobb och ansvar för ekonomin. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Moderaterna vill därför stärka arbetslinjen genom att sänka skatten för alla som arbetar – särskilt för dem med lägre inkomster. Vi vill även sänka brytpunkten för statlig inkomstskatt; att breda yrkesgrupper såsom lärare och sjuksköterskor ska betala hälften av en löneökning i skatt är inte rimligt. Vi föreslår dessutom skattesänkningar för våra pensionärer.

Socialdemokraterna:
Skattekvoten, skatternas andel av BNP, är historiskt sett låg och var 2017 43,8 procent och beräknas sjunka ytterligare genom fortsatt sänkt pensionärsskatt. Skattekvoten är också lägre idag än under regeringen Reinfeldts hela första valperiod. Skatter baseras på behov och tas ut efter bärkraft. Hög tillväxt gör att skattekvoten kan hållas relativt oförändrad. Nya, stora behov av utgifter t.ex. för Försvarsmakten eller för allt fler och högre andel äldre, kan komma att påverka skattekvoten. 

Kristdemokraterna:
Vi behöver sänka skattetrycket för att hålla uppe företagsamheten, som i längden är nödvändig för vår välfärd.

Centerpartiet:
I dag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får lägre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Höga kostnader för att anställa är vad småföretag själva anser vara ett av de största hindren för tillväxt. Centerpartiets förslag är därför bland annat att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

Statens utgifter bör höjas för underhåll av vägar och järnvägar
 

Miljöpartiet:
Miljöpartiet vill kraftigt stärka satsningarna på tåg och järnväg – både gods- och persontransporter. Vi vill att virkestransporter till stor del ska göras via tågnätet.

Liberalerna:
Underhåll av vägar och järnvägar är centralt och ska prioriteras framför investeringar i t.ex. höghastighetståg. 

Vänsterpartiet:
Vi vill värna underhållet på våra vägar och återta det eftersläpande underhållet på våra järnvägar.

Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna vill, förutom större övriga infrastruktursatsningar på väg och järnväg, införa en marknadspott för investeringar utöver den ordinarie budgetramen. Marknadspotten syftar till att nyttjas för att bygga bort uppkomna flaskhalsar som står i vägen för betydande investeringar inom näringslivet

Moderaterna:
Alliansregeringen fördubblade anslagen till drift och underhåll av järnvägen under åren 2006-2014. Moderaterna välkomnar därmed regeringens satsning på ökat järnvägsunderhåll, och vi matchar varenda krona som regeringen lägger på järnvägen. Moderaterna tar dessutom ansvar för hela transportsystemet och satsar totalt 6 miljarder kronor mer än regeringen på vägunderhåll.

Socialdemokraterna:
Sverige har under lång tid underinvesterat i vår gemensamma infrastruktur. I en takt som är ekonomiskt hållbar vill vi öka investeringarna i väg- och järnvägsunderhåll från dagens nivåer. Det är av stor vikt att vi vårdar och utvecklar den infrastruktur vi använder oss av idag. Det är avgörande för hela landets konkurrenskraft att vi har vägar som är säkra och håller bra kvalitet samt har en robust och pålitlig järnväg. Inte minst för att möta skogsindustrins behov idag och i framtiden.

Kristdemokraterna:
Sverige ligger efter med underhållet av både vägar och järnvägar. 

Centerpartiet:
Centerpartiet satsar fyra miljarderna på drift och underhåll av den svenska järnvägen. 1,5 miljard ska gå till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden, en satsning som är viktig och nödvändig om människor ska kunna bo utanför storstäderna. Vi vill se en satsning på järnvägsunderhållet för att hela landet ska hålla ihop. Därför öronmärker vi 1,5 miljarder under tre år till satsningar på just de banor som länge varit eftersatta och som är viktiga för pendlare och godstransporter. Centerpartiet menar att det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla funktionalitet och säkerhet. Därför vill vi satsa på att underhålla och investera i nya vägar. Alltifrån små enskilda vägar på landet till mötesfria motorvägar.

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste