Allt fler döda träd i skogen

Allt mer död ved lämnas i samband med avverkningar, dessutom lämnas allt mer skyddszoner, visar statistik från  Skogsstyrelsen.

Det finns allt mer död ved, både stående och liggande, i skogarna. Foto: Pia Gyllin

Skogsstyrelsens senaste uppföljning om lämnad hänsyn efter avverkning visar att volymen död ved och hänsynsträd sakta ökat, och ligger i dag på runt 6,5 skogskubikmeter. Framförallt är det tall och björk som lämnas som hänsynsträd.  

– Det är en glädjande utveckling eftersom det råder generell brist på gamla, grova träd i våra produktionsskogar. Förutom att flera av dessa träd utgör boträd för fåglar gynnas även en rad andra arter bland trädlevande mossor, lavar och vedlevande svampar, säger Jan Bengtsson, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Volymen lämnad hård död ved ökar. De senaste resultaten visar att lämnad hård död ved skattas till 5,7 skogskubikmeter per hektar. Generellt för volymen lämnad död ved är att den ökar med hårdhetsgraden på veden.

– Mängden död ved är i dagens skogar onaturligt låg. Närmare hälften av de så kallade rödlistade arterna är mer eller mindre beroende av den döda veden. Därför är det bra att mängden död ved ökar eftersom det på kort och lång sikt kommer att gynna de arter som är beroende av den, säger Jan Bengtsson.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 april 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste