Synen på äganderätt delar partierna

I Skogsaktuells serie om hur de olika riksdagspartierna syn på olika frågor som rör skogsägare har turen nu kommit till äganderätten. Det är en het fråga som tydligt delar upp de olika riksdagspartierna. Fram tills valet kommer vi fortsätta vår djupdykning i skogspolitiska frågor och i nästa nummer av Skogsaktuellt är det partiernas syn på skatter som kommer granskas. 

 

Äganderätten för enskilda skogsägares mark är hotad 

Socialdemokraterna. Äganderätten är mycket viktig för oss och dessutom grundlagsskyddad. Med den följer en långtgående rätt till ersättning, till exempel om domstolar och myndigheter tolkar lagar så att äganderätten hotas så är vi socialdemokrater beredda att vidta åtgärder för att hantera detta. I grunden ligger skogspolitiken fast! Den bygger på jämnstarka mål om produktion och bevarande av biologisk mångfald. Vi har ju tillsammans ett ansvar att skydda och bevara  värdefull natur till kommande generationer.
 
Vänsterpartiet. Ingen motivering.
 
 
 
 
 
 
Sverigedemokraterna. Vi ser nu hur skogspolitiken går åt fel håll. Uppfinningsrikedomen hos aktivister och myndigheter leder till att begrepp som nyckelbiotoper och talerätt används som verktyg för att underminera äganderätten. Ur skogsägarnas perspektiv framstår det som en inskränkning i brukandet och en kollektivisering av det enskilda skogsägandet.
 
Nya moderaterna. Äganderätten är grundläggande för de gröna näringarna. Samtidigt visar den senaste tidens utveckling att äganderätten håller på att urholkas genom bland annat otydlig lagstiftning och tveksam tillämpning. I syfte att belysa situationen och föreslå lämpliga förändringar vill Moderaterna tillsätta en äganderättsutredning. Utredningen bör undersöka statusen för äganderätten i Sverige, med särskilt fokus på de gröna näringarna.
 
Miljöpartiet de gröna. Äganderätten är grundlagsskyddad och är inte hotad. Den innebär att om markanvändningen avsevärt försvåras har markägaren rätt till ersättning.
 

 
Kristdemokraterna. Det finns en tydlig trend från myndigheter och aktivister att begränsa skogsägarnas möjligheter att bruka sin mark. Även från regeringens sida finns en sådan strävan, vilket bland annat yttrar sig i att man tvingar markägare att avstå orimligt stora delar av sin mark utan ersättning.
 
Centerpartiet. Flera fall vittnar om hur äganderätten under de senaste åren inskränkts vid politiska beslut och myndighetsutövning. Rättssäkerheten för privat företagande har försvagats. Runt om i landet vittnar enskilda, företag och markägare om hur de står maktlösa inför myndigheternas agerande. En selektiv tolkning av EU:s Art- och habitatdirektiv och Fågeldirektiv leder till att markägare blir utan ersättning vid myndighetsbeslut kring områdesskydd. Vi ser samma tendens på flera områden, vad gäller biotopskydd, bildande av vattenskyddsområden, utökat strandskydd och infrastrukturutbyggnad. Det förekommer förslag om talerätt för organisationer utan anknytning till bygden, samt beslut om tvingande markavsättning utan skälig ersättning.

Ersättning ska utgå för all mark som undantas från produktion 

Socialdemokraterna. Äganderätten och skyddet av biologisk mångfald är båda förutsättningarna för skogsbruk och skogspolitiken. Miljöbalken ger en stark rätt till ersättning om pågående markanvändning hotas. Men det innebär ju inte att skogsägarna alltid kan få avverka precis som de vill, vi har ju ett gemensamt ansvar också. Det kan inte hellre innebära att myndigheter kan avbryta skogsbrukande över tid som gör skogen värdelös.

Vänsterpartiet. Det är inte rimligt att all mark som undantas från produktion ska ersättas. Däremot vill vi öka förutsättningarna att få ersättning vid bildande av till exempel naturreservat,   dsavtal och biotopskyddsområden.

 

Sverigedemokraterna. I Sverige har vi ett mycket väl fungerande system, där stora arealer på frivillig avsätts för skydd. Detta system vill vi i Sverigedemokraterna värna och utveckla i harmoni med skogsägarnas intressen. För i de fall när ett område till exempelvis pekas ut som nyckelbiotop måste det leda fram till en frivillig ekonomisk uppgörelse med markägaren.

Nya moderaterna. I vissa fall kan det finnas skäl för att skog inte får avverkas eller att skogsägarna måste följa vissa begränsningar. Men om staten hindrar skogsägare från att bruka sin mark måste man också kunna ersätta dem. Moderaterna anser att den som utsätts för ingrepp i sin äganderätt också ska kompenseras för detta på rimligt vis.

Miljöpartiet de gröna. Dagens skogspolitik bygger på devisen ”frihet under ansvar” och innebär att skogsägare förväntas ta lite naturvårdshänsyn utan kompensation.

 

 

Kristdemokraterna. Huvudprincipen är att om staten begränsar äganderätten ska intrånget kompenseras. 

 

 

 

Centerpartiet. Tvingande avsättning av skogsmark som begränsar äganderätten bör inte vara tillåtet i de fall då ersättning inte kan betalas ut vid intrångstillfället. Centerpartiet vill därför att det vid markintrång som begränsar äganderätten och ett produktionsinriktat skogsbruk, ska utfalla ekonomisk ersättning till markägaren. Vi vill också att det görs en omfattande översyn av olika typer av ersättningsformer för att markägaren enkelt och effektivt ska kunna få ersättning vid bildande av områdesskydd som begränsar ett produktionsinriktat skogsbruk.

Allemansrätten fungerar bra i dag 

Socialdemokraterna. Allemansrätten är viktig och fast förankrad i den svenska modellen och folksjälen. Vi kommer att slåss för att den ska finnas kvar. Men allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter. Vi måste ha tillsyn av de företag som verkar i naturmark, snarare än att uttunna allemansrätten, och en dialog mellan företag och markägaren för att klarlägga vad allemansrättens skyldigheter innebär. 
I stort tycker vi att det fungerar.
 
Vänsterpartiet. Det är i dag enligt rättspraxis möjligt att med åberopande av allemansrätten bedriva kommersiell verksamhet på annans mark under förutsättning att verksamheten inte riskerar att innebära skada eller olägenhet. Detta anser vi är oacceptabelt av flera skäl. Det bör inte vara möjligt att mot markägarens vilja utnyttja annans egendom i förvärvssyfte.
 
Sverigedemokraterna. En fungerande allemansrätt bygger på ömsesidig respekt och förståelse, och myndigheterna har ett ansvar när det gäller att stävja missbruk eller överutnyttjanden. Det finns exempel där allemansrätten har använts som förevändning för verksamheter som knappast kan anses falla inom ramarna för vad allemansrätten är ämnad för. Moderaterna vill värna allemansrätten och stävja olika former av missbruk och överutnyttjanden.
 
Nya moderaterna. Det är en unik rättighet i Skandinaven som måste värnas för att skogens många värden ska komma samhället till nytta samtidigt som hänsyn måste tas till markägarens intresse.
 

 
Miljöpartiet de gröna. Det är en unik rättighet i Skandinaven som måste värnas för att skogens många värden ska komma samhället till nytta samtidigt som hänsyn måste tas till markägarens intresse.
 

 
Kristdemokraterna. På det stora hela fungerar allemansrätten. Men det finns en del allvarliga missförhållanden, bland annat i samband med näringsverksamhet på annans mark. Exempelvis turistföretag som inte informerar ordentligt om vilka skyldigheter alla har som vistas i skog och mark. Det förekommer ibland omfattande skadegörelse på träd och mark.
 
Centern. Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. För att allemansrätten inte ska missbrukas måste man ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare. Tyvärr har markägare fått uppleva allt mer otillåten markanvändning och ockupering av privat mark. För att fortsätta att värna om allemansrätten vill Centerpartiet skärpa reglerna för otillåten ockupering och markanvändning av privat mark.
 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 april 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste