Vad säger riksdagspartierna om skogen?

Valet 2018 är bara ett halvår bort och vi tittar i en ny serie på hur partierna ser på de olika frågor som rör skogsägare. Fram till september kommer vi i varje nummer att presentera ett nytt område där partierna får ta ställning till olika påståenden. Först dyker vi på djupet med frågor om biologisk mångfald. 
Liberalerna har ännu inte inkommit med några svar.

Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

Fastställande av nyckelbiotoper ska vara rättssäkert och effektivt i sin tillämpning. De senaste åren har dock nyckelbiotoper lett till problem för skogsägare. Trots att klassificeringen nyckelbiotop inte ger formell skyddsstatus har det likställts med ett stopp för avverkning. Något som inte var tanken från början. Certifieringssystemen FSC och PEFC har bidragit till att nyckelbiotoperna fått en helt annan status och innebörd jämfört med tidigare. Nästan inga marknadsaktörer köper virke från nyckelbiotoper, vilket drabbar alla skogsägare oavsett om de valt att certifiera sig eller inte. Metoden för att inventera nyckelbiotoper är också kontroversiell då den är utvecklad efter förhållanden i södra och mellersta Sverige. Trots det tillämpas den i hela landet, vilket blir problematiskt på grund av att de nordvästra skogarna skiljer sig från resten av landet. Klassificeringen av nyckelbiotoper blir därför bristande om metoden för inventering används på fel sätt. För Centerpartiet är det därför viktigt att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv och anpassad till varierande förhållanden i olika delar av landet.

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Svenska skogsägare gör i stort ett bra och viktigt jobb när det gäller att sköta och vårda skogen. Vi ser dock samtidigt att det finns områden där arbetet med ekologisk hållbarhet i skogen måste utvecklas. Ett sätt att öka den biologiska mångfalden i skogen är att i större utsträckning använda ekologisk kompensation och system för att skapa och sälja krediter kopplade till åtgärder som minskar negativ påverkan på ekosystem eller biologisk mångfald.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

De senaste åren har alltför mycket fokus i debatten varit på hur stor andel av arealen som skyddas, inte vilka värden som skyddas. Vi anser att det är dags att i debatten fokusera mer på hur vi säkerställer att skyddet blir så bra som möjligt och att vi skyddar rätt värden på rätt sätt. Centerpartiet vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns för att stärka trovärdigheten för svenska biobaserade produkter. En mycket stor del av miljöskyddet bygger idag på frivilliga åtgärder och avsättningar. Staten ska ta hänsyn till detta när mål sätts och krav ställs. Samtidigt ser vi att den biologiska mångfalden och hotade arter i skog och mark behöver öka.


Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

Nyckelbiotoper har en viktig roll för att bevara skogens hotade arter. Dessa områden har inventerats med en gemensam metod nationellt, främst under 1990-talet. Undersökningar visar att det finns många områden som har nyckelbiotopskvalité, men som ännu inte har registrerats. Miljöpartiet har i regering initierat en ny, landsomfattande nyckelbiotopsinventering och tillfört resurser för att skydda dessa områden. Detta är viktigt för att få ett hållbart skogsbruk och för att nå miljökvalitetsmålen.

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Dagens skogsbruk är inte hållbart och samhällets fastställda mål för skogsmarken uppnås inte, detta gäller så väl miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” som miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. I dagsläget är cirka 1800 skogslevande arter upptagna på rödlistan över hotade arter. Det finns också brister i efterlevnaden av den lagstadgade miljöhänsynen vid slutavverkning. Sverige behöver en ny och hållbar skogspolitik – inte minst på grund av tilltagande miljö- och klimatutmaningar och ökad efterfrågan av skogsråvara.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

I dagsläget når vi i Sverige inte upp till det mål om skyddad skog som riksdagen beslutat om i miljökvalitetsmålet: ”levande skogar” och inte heller till målet om 17 procent enligt FNs avtal om biologisk mångfald. I regeringsställning har Miljöpartiet kraftigt ökat anslagen till skydd av värdefull natur (ökning med 80 procent) och skötsel (ökning med 50 procent) samt till biotopskydd och naturvårdsavtal har ökat (en ökning med drygt 50 procent). Miljöpartiet vill ytterligare kraftigt förstärka satsningarna på skydd och naturvårdsskötsel av värdefull natur i synnerhet på produktiv skogsmark utanför det fjällnära området så att Sverige kan nå målen.


Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

Tyvärr uppstår gråzoner i samband med att nyckelbiotoper pekas ut. Nyckelbiotoperna är inte ett formellt skydd och ger därmed inte rätt till ersättning, men innebär i praktiken ett avverkningsförbud eftersom inga certifierade sågverk tar emot timret. Det kan slå hårt mot den enskilde skogsägaren. Moderaterna anser att det finns stort behov av en översyn av tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet och dess konsekvenser för enskilda skogsägare.

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Svenskt skogsbruk ska ta hänsyn till ekologisk hållbarhet, men även social och ekonomisk hållbarhet. Äganderätten och förvaltarskapstanken – att man vårdar och förvaltar det man äger till nytta även för kommande generationer – är bärande i Moderaternas skogspolitik. Äganderätten och hållbarhet hör alltså ihop. Skogsägarna har därmed ett ansvar att se till att skogsbruket är långsiktigt hållbart, både för miljön och för den framtida tillväxten i skogen.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

Det är viktigt att uppfylla de svenska åtagandena om att skydda skog som är värdefull för den biologiska mångfalden. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom formella skydd eller med frivilliga avsättningar. De svenska skogsägarna tar redan ett stort ansvar, bland annat genom att frivilligt göra stora avsättningar av skyddsvärd skog. Moderaterna anser även att redan skyddade områden ska kunna ses över med möjlighet till förändringar om skyddet inte längre är ändamålsenligt.


Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

Som nyckelbiotopsbegreppet har utvecklats innebär det en stor rättslöshet för markägarna.

 

 

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Andelen formellt skyddad skog bör fortsätta att öka. Inom alliansregeringen medverkade Kristdemokraterna till att kraftigt öka mängden skyddad skog. Samtidigt behöver vi sätta större tilltro till markägarnas frivilliga skyddsåtgärder. Vi har idag väldigt mycket naturreservat i Sverige. Det är viktigt att vi nu också tar hand om den.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

Det finns ett fortsatt behov av att utveckla skyddet för olika arter och naturtyper och att skapa en naturvård i balans med en hållbar produktion.

 


Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

I de fall Skogsstyrelsen beslutar sig för att inte skapa formellt skydd för en möjlig nyckelbiotop, kvarstår den likafullt i förteckningen över nyckelbiotoper och kan alltså i praktiken inte avverkas. Nya ställningstaganden kring möjliga nyckelbiotoper görs mycket sällan och rutiner för avförande av möjliga nyckelbiotoper som inte leder fram till formellt skydd saknas idag. Det har vidare visat sig att nyckelbiotoperna inom en och samma region ofta innehåller samma biologiska mångfald avseende rödlistade arter.

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Sverige har aldrig haft så mycket skog som nu och mängden skog ökar. Enligt riksskogstaxeringens mätningar så ökar andelen lövträd, mängden gammal skog och död ved, liksom antalet grova träd. Vi kan konstatera att mer än en tredjedel av Sveriges skogar är idag undantagna från skogsbruk. Det kan handla om olika former av formellt skydd eller genom mer informella former som exempelvis de frivilliga avsättningar som många skogsägare gör.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

Vi anser att det är korrekt att skyddsvärda biotoper värnas och att skogsmark ska kunna undantas från avverkning. Men vi prioriterar inte fler och större reservat. Det är delvis en kostnadsfråga för samhället, dessutom uppstår en indirekt kostnad för näringen när produktiva skogsarealer tas ur bruk.

 

 

 

Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

Varken produktionen eller miljön vinner på djupa konflikter om begreppet ”nyckelbiotoper” därför behöver ansträngningarna fokusera på att hitta vägar fram som kan undvika uppslitande konflikter. Vi föredrar och understödjer arbetssätt som skogsägare och miljöengagerade accepterar där det kan skapas bred förståelse och motivation för att bevara nyckelbiotoper som ju inte är ett lagkrav utan ett krav i den privata FSC märkningen. Vi är också beredda att skjuta till mer pengar för att skogsägarna ska kunna få ersättning  för områdesskydd.

 

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Sverige har relevanta krav på miljöhänsyn i skogsbruket. Målen är både att bevara  miljövärden och en produktion för jobb, förnybart bränsle och ökat träbyggande.  Idag växer skogen också mer än vad vi använder. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kraftigt förstärkt medlen för skyddet av vår natur. Med FSC-märkningen får skogsägare ett kvitto på sitt arbeta. Många engagerade skogsägare går också längre och vi vill förstärka statens anslag för att ge dem ersättning för områdesskydd.

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

Vi socialdemokrater vill att miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogspolitiken bygger på dessa två jämställda mål. Sverige har i FN skrivit under på att skydda den biologiska mångfalden. Det finns massor av skog i Sverige. Vi kan öka skogsbruket för att klara jobb, producera mer förnybart bränsle och bygga mer i trä samtidigt som vi skyddar den värdefulla naturskog som vi har kvar i Sverige och klarar FN-målen.

 

 

 

Nyckel­biotops­begreppet fungerar bra

 Vi anser att nyckelbiotopsbegreppet i stort fungerar bra och att nyckelbiotopsinventeringarna bör värnas.

 

 

 

Svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart

Mer skog behöver skyddas och skogsbrukets miljöhänsyn behöver stärkas samtidigt som även alternativa skötselmetoder ges utrymme.

 

 

 

Andelen skyddad skog bör öka i Sverige

Andelen skyddad skog måste med nödvändighet öka för att värna biologiska mångfalden och för att vi ska nå miljömålet Levande skogar.

 

 

Artikeln publicerades måndag den 05 mars 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste