”Vi är långt ifrån klara med arbetet”

I kölvattnet av #metoo har en debatt om jämställdhet blossat upp inom skogsbranschen, vilket bland annat lett till initiativet #slutavverkat. Med tanke på de berättelser som kommit in har Skogsaktuellt frågat olika skogliga aktörer hur de arbetar med jämställdhetsarbete inom sin organisation. Enkäten visar att de flesta organisationer är överens om att även om mycket har hänt de senaste åren är det fortfarande en bit kvar till en jämställd skogsbransch. 

Fråga 1. 
Är ni nöjda med hur jämställdheten ser ut på ert företag i dag? 

 

Fråga 2. 
Har #slutavverkat lett till några förändringar i er organisation?

 

Jämställdhetsarbetet står högt på Södras agenda. Utvecklingen går i rätt riktning men vi ser också förbättringsmöjligheter. Ett av våra hållbarhetsmål är att minst 30 % av Södras medarbetare är kvinnor år 2020.   Inom Södra arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor utifrån vår värdegrund. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling. Upptäcker vi något som strider mot detta agerar vi enligt de rutiner vi har.
 
Jämställdheten på ledande befattningar är bra men vi är inte nöjda totalt sett. Mer än hälften av de skogskonsulenter vi anställer är kvinnor, men samtidigt jobbar alltför få kvinnor med våra tillsynsuppgifter och uppdragsverksamhet.   Nej. Vi har ett känt regelverk och klara ansvarsförhållanden i dag. Det är självklart att våra medarbetare ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt i alla sammanhang. Frågan lyfts bland annat av chefer på våra kommande medarbetardagar.

Andelen kvinnor som anser att män och kvinnor behandlas lika inom Sveaskog har ökat kraftigt under de senaste åren, så utvecklingen går åt rätt håll. Men vi är långt ifrån klara med arbetet.   Vi har nyligen, men innan #slutavverkat, sett över våra riktlinjer mot kränkande särbehandling för att garantera en objektiv och likartad hantering av anmälningar inom hela Sveaskog.

Inom Derome Timber och Derome Skog är vi generellt för få kvinnor. Vi har en gemensam målsättning att bli 50/50 killar/tjejer och det ser vi som en viktig del för att vi framåt ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Åtgärder vi gör är bland annat att deltaga på utbildningar, näringslivsdagar och i olika sammanhang lyfta fram tjejer som arbetar hos oss.    Vi vill ha en arbetsmiljö där alla ska trivas och tycka det är roligt att gå till jobbet. För två år sedan gjorde vi den första undersökningen kring vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö, där frågorna tar upp allt ifrån trivsel och samarbete till trakasserier. Arbetet har bland annat resulterat i att det tagits fram en ”grundlag” hur vi ska uppträda. Den viktigaste effekten tror jag har varit att vi har börjat prata om hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas.

Nej, absolut inte. Vi har kommit en bit på vägen i styrelse, ledningsgrupp och den operativa skogsledningen när det gäller numerär, men i vissa grupper är vi fortfarande mansdominerade.
Jämställdhet handlar också om hur vi behandlar varandra, hur vi sätter löner, på att vi tänker på jämställdhetsfrågorna när vi fattar beslut av alla slag etc.
  Nej, däremot har vi beslutat att ta reda på hur det ser ut hos oss och vilka erfarenheter våra kvinnliga medarbetare har, framförallt i de grupper där kvinnorna är starkt underrepresenterade. Utifrån den bilden får vi gå vidare. Vi har också, i spåren av MeToo tydligt deklarerat för våra anställda att vi inte skall ha någon tystnadskultur och vart man vänder sig om man blir utsatt för trakasserier.

Vi arbetar målmedvetet för att motverka könsskillnader i BillerudKorsnäs liksom i branschen generellt. Målet för 2020 är att totala andelen kvinnor ska vara 23% och bland chefer 30%. Sett på lång sikt är vi inte nöjda, men vi är glada att säga att vi redan i dag är mycket nära att uppnå målet för 2020.   Vad gäller Metoo och initiativ därinom, såsom #slutavverkat, är vi positiva till att dessa frågor lyfts på bred front. Hittills har det inte lett till några specifika förändringar inom vår organisation, men vi arbetar löpande med att förebygga och agera på trakasserier och diskriminering av alla slag.

I dag är cirka 25% av alla våra anställda kvinnor. I koncernens ledningsgrupp är 5 av 12 kvinnor. Det kan dock bli ännu bättre och vi jobbar aktivt med mångfald som en viktig drivkraft för innovation.   På koncernövergripande nivå har vi inte sett behovet att göra särskilda förändringar. Dock har vi som ett resultat av debatten ökat kommunikationen internt i syfte att förhindra och förebygga trakasserier.

Jämställdhetsarbete är högprioriterat hos oss. Men nöjda är vi först när könet inte längre påverkar. Jämställdhetsarbetet gör nytta, men det går för långsamt.  

Redan #metoo ledde till ett intensifierat hållbarhetsarbete. Vi håller just nu på med en ny handlingsplan för att öka jämställdheten i organisationen.

 

 

 

Vi är bra men vi kan bli bättre. Därför är vi inte nöjda med hur jämställdheten ser ut på vårt företag. Främst beror det på den ojämna könsfördelningen i antalet anställda kvinnor och män.   Nej.

Ett företag med 22 % kvinnor och 78 % män kan inte vara nöjd med jämställdheten. Vi arbetar på olika sätt med detta – rekrytering, klimatet på arbetsplatserna, ledarskap och ledarutveckling, mm.   Vi har sedan tidigare forum för att diskutera företagsklimat och uppförandekod, och har tagit upp #slutavverkat i dessa, både i ledningsforum och i forum där medarbetarna är representerade. Vi har också lyft #metoo och #slutavverkat i våra interna kommunikationskanaler och gjort klart att kränkningar inte tolereras och att anmälningar om brott mot vår uppförandekod tas på största allvar. Framför allt prövar och söker vi former för ett öppnare samtal om hur vi ska kunna utveckla ett mer öppet och inkluderande klimat.

Vi är nöjda med de framsteg som har gjorts, tillexempel kring jämställt uttag av föräldraledighet,  kvinnor på chefspositioner, attityder till likabehandling och mycket annat. Vi utvärderar vårt jämställdhetsarbete med hjälp av en oberoende part och kan då se att vi är på rätt väg. I utvärderingen hamnar vi på plats 21 av 208 deltagare från hela näringslivet. Samtidigt vet vi att vi har många områden kvar att jobba med.   Mellanskog har aktivt uppmanat medarbetare att delta i uppropet och att berätta sina historier. Vi har nu tittat på alla historier som kommit in, särskilt dem som vi kan konstatera är från våra medarbetare. En grupp hos oss har nu i uppdrag att titta på eventuella åtgärder med anledning av detta.
Vi är inte nöjda med den fördelning på 20/80 som vi har idag totalt i Skogssällskapet och i våra ledande befattningar. Vår största utmaning är obalansen mellan antal män och kvinnor inom vår skogliga personal. Där arbetar vi nu på att stärka vårt varumärke i första hand mot skogsstudenterna och framförallt mot de kvinnliga att söka våra lediga tjänster, sommarjobb och examensarbeten.
När det gäller jämställheten i villkor, löner och utvecklingsmöjligheter ligger vi bättre till. Vi har ett relativ löneläge för ledande funktion, skoglig personal och konsulter strax över 100 % - vilket innebär att medellönen för kvinnor för den guppen sammantaget ligger över medellönen för män och kvinnor tillsammans.
  Ja, vi har till att börja med under december genomfört en intern #metoo-enkät i koncernen som vi nu utvärderat och redovisat för alla medarbetare på vårt intranät. Vi har också lyft dessa frågor på alla interna möten den senaste månaden. Det har resulterat vi har utsett en ”neutral kontaktperson” man kan vända sig till om man av någon personlig eller annan anledning inte vill gå till sin chef eller HR-funktionen. Enkäten kommer att genomföras årligen för att se att vi förflyttar oss i riktning mot vårt 0-tolerans mål.
Tradisjonelt er skogs- og byggeindustrien – som Moelven er en del av – en mannsdominert bransje, men vi ønsker flere kvinner inn i alle typer posisjoner i Moelven. En fornuftig og god fordeling mellom kjønnene på en arbeidsplass er en berikelse på alle måter. I rekrutteringer har vi ekstra fokus på å se etter kvinnelige kandidater, spesielt innen de fagområder og deler av vår virksomhet der det er få kvinner fra før.   Skogsbransjens #metoo-opprop #slutavverkat er noe vi helt klart støtter som en stor aktør i skogs- og byggeindustrien. Vi har en nulltoleranse for slike handlinger og holdninger, og ingen av våre ansatte skal behøve å bli utsatt for trakassering av noen art. Vi kan ikke si at #slutavverkat har ført til spesielle forandringer i organisasjonen, men vi har klare retningslinjer i Moelven for både varsling av slike saker og tiltak overfor de som eventuelt trakasserer.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste