Återinför tjänstemanna-ansvaret och stärk äganderätten

DEBATT: En viktig del i en välfungerande demokrati är att det finns möjligheter för den enskilde att utkräva ansvar från det offentliga när myndigheter inskränker personers rättigheter på ett felaktigt sätt. 

 

John WidegrenFoto: Riksdagen

Det är av stor vikt att det finns mekanismer som ger individer och företag möjligheter att förhindra och motverka felbehandling när det offentliga styr och reglerar villkor för privata verksamheter och människors vardag. I dag ser vi hur regleringar och snäva beslut från myndigheter allt oftare inskränker äganderätten, något som framför allt medför negativa konsekvenser för landets gröna näringar.

Sverige exporterar i dag skogsprodukter för ett värde av 125 miljarder kronor. För att värna skogsbrukets konkurrenskraft behöver äganderätten stärkas. Här finns det anledning att se över lagstiftningen på bred front. Samtidigt behöver vi se till att det finns förutsättningar att utkräva ansvar från de offentliga tjänstemän som genom myndighetsbeslut inskränker äganderätten på ett obefogat sätt. Syftet med den lag om tjänstemannaansvar som Sverige hade för statliga och kommunala tjänstemän fram till år 1976 var att försäkra sig om att myndigheterna följde gällande lagar och bestämmelser. Det är tydligt att det finns goda skäl att införa den typen av reglering återigen.

Risken för godtyckliga beslut och extrema tolkningar av föreskrifter hos myndigheter, som inskränker skogsägares äganderätt, utgör en ständig hotbild för de som försörjer sig på att bruka och vårda skogen. Under de senaste åren har tolkningar av artskyddsförordningen och

Mats GreenFoto: Riksdagen

regler för nyckelbiotoper varit uppe för diskussion på grund av otydligheter av reglernas omfattning och offentliga tjänstemäns bedömningar av olika fall. Livskraftiga fågelarter och oätliga svampar har hindrat privata markägare att avverka stora områden skog på grund av snäva myndighetstolkningar. Likaså har även oegentliga tolkningar av strandskyddets omfattning resulterat i orimliga inskränkningar av markägares rätt att bygga på den egna marken.

Oproportionerliga beslut från myndigheter kan prövas i domstol, men samtidigt finns det ingen mekanism som innebär att de enskilda tjänstemännen får ta sitt ansvar för de felaktiga beslut som kan innebära stora inkomstbortfall och omfattande komplikationer för den enskilde skogsägaren.

För att Sverige ska kunna värna en rättssäker och objektiv myndighetsutövning krävs det att tjänstemannaansvaret återinförs. Skogsindustrins framtid är beroende av att äganderätten värnas. Moderaterna vill utöver att återinföra tjänstemannaansvaret att en äganderättsutredning genomförs för att kunna ta fram konkreta förslag för att stärka äganderätten i Sverige. En stark äganderätt är av stor vikt för att de gröna näringarna ska kunna växa och utvecklas även i framtiden.

 

John Widegren 
Riksdagskandidat Östergötland (M)

Mats Green
Riksdagsledamot Jönköping (M)

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste