Svensk tall skapar grön bensin

Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt.

För att göra om svensk tall till biodrivmedel krävs flera steg. Först används ligninet, ett brunfärgat pulver, som är en restprodukt vid massabruken. Genom att använda biologiska katalysatorer omvandlas pulvret till en mörkbrun ligninolja, kallad lignol. I det sista steget processas oljan i ett raffinaderi och blir då genomskinlig. Därefter är den färdig att tillsättas i bensin eller diesel. Foto: pia gyllin

Bioenergiföretaget RenFuel har sedan 2009 arbetat med att ta fram ett grönare drivmedel som kan ersätta ändliga fossila drivmedel med förnybar bensin och diesel. 

Sven Löchen, den ena av RenFuels två grundare, har en bakgrund som IT-entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp kunskapsföretag, mejsla ut affärsidéer och sedan kommersialisera dem. Han ställde upp som mentor inom IVA:s populära program ”Mentor 4 research” och IT-sektorn byttes mot skogsindustrin då Sven träffade professor Joseph Samec. Samec är en framstående forskare inom katalytiska processer inom organisk kemi och hade vid den tidpunkten lämnat läkemedelsindustrin för att jobba med grön kemi. 

De båda männens idé går i korthet ut på att man använder svartlut, en restprodukt från massa­bruken, till att tillverka en bioolja som har liknande egenskaper som vanlig fossil olja. Grunden till oljan utgörs av lignin­molekylen som är otroligt stark och bidrar med stabilitet i trädet. men den är också väldigt komplex. Den första utmaningen blev därför att försöka omvandla fast lignin till ligninolja, eller som RenFuel kallar oljan: lignol. 

Grönt drivmedel gjort på lignin är framtidens melodi enligt Sven Löchen på bioenergiföretaget RenFuel.Foto: Elin Fries

Restprodukt

Genom att applicera samma processer som vid framställning av läkemedel när man hanterade ligninet lyckades man få ligninet att bli flytande. 

– Resultatet blir en färsk olja producerad från den svenska skogen.  

Till en början tänkte forskarna använda cellulosa då den utgör större delen av trädet. 

– Men skogsindustrin fokuserar på cellulosa och därför fick vi hitta ett restflöde som inte konkurrerade med industrin. Då föll valet på lignin. 

Ligninet eldas upp i fabrikens sodapanna för ånga och el. Sodapannan blir ofta som en flask­hals i produktionen på ett massabruk. RenFuel har genomfört tester som visar att om man sparar 20-30 procent av ligninet för framställning av lignol istället för att elda upp det i sodapannan får man ändå ut tillräckligt med energi till förbränningen. Dessutom skulle detta öka produktionstakten i bruket i och med att man frigör kapacitet i sodapannan. 

För att massabruken inte ska behöva bygga om sina anläggningar för stora summor använder RenFuel en egen reaktor som är fristående från massabruket. För att ytterligare dra ner på kostnaderna för framställningen har man kommit på en lösning där lignol kan tas fram utan speciella trycktankar. 

– Man måste få en produkt som går att få in i raffinaderiet med vanlig teknik. Produkten måste kunna blandas med vanlig bensin och användas i befintliga mackar. Slutligen måste den bli godkänd, blandbar med bensin och uppföra sig som bensin, säger Sven. 

Tidigare försök

Försök att ta fram biodriv­medel från den svenska skogen har gjorts tidigare, men med ned­slående resultat. 2005 kom en lag som innebär att bensinmackar är tvungna att kunna erbjuda E85. Kostnaden för den extra tanken blev så stor att man räknar med att en tredjedel av alla mackar lades ned som följd. Man har även gjort försök med ett gasformigt biodrivmedel som liknade diesel. Gemensamt för försöken är att de krävt stora och kostsamma investeringar i produktions­systemen för framställning, något som RenFuel menar att man måste undvika för att lyckas.

Regeringens har på senare tid skärpt kraven på drivmedelproducenterna, vilket gör att RenFuel verkligen ligger rätt i tiden. För att klara Sveriges miljömål ska vi ha en fossilfri fordonsflotta till 2040 samt vara nere på 30 procent jämfört med dagens utsläppsnivåer år 2030. Sven Löchen ser lignol som ett sätt att nå dessa mål. 

Samarbete med rottneros

Nästa steg för detta gröna drivmedel har nu inletts. RenFuels pilotanläggning har under 2017 för första gången testats i större skala och under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik till RenFuels test- och pilotanläggning i värmländska Bäckhammar. 

– Vår produkt lignol är en nyckel till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Att samarbeta med ett företag som Rottneros, som har en lång tradition av och kunskap om skog och massaproduktion är ett viktigt steg framåt för RenFuel, avslutar Löchen.

Lignin och lignol

Lignol är RenFuels namn på flytande ligninolja. Det framställs genom katalytisk omvandling av lignin (ett ämne som finns i alla träd och växter) till ett flytande kolväte. Efter bearbetning i raffinaderi blir det förnybar bensin eller diesel, vilken kan användas i befintlig fordonspark utan teknisk modifiering.

Den katalytiska processen som tagits fram inom forskningsprojektet omvandlar lignin till hållbar lignol på några timmar. 

Ett ton lignin blir en kubikmeter flytande lignol.

Lignin finns i mycket stora mängder inom massaindustrin då det är det dominerande ämnet i svartlut, vilket används för att elda i sodapannor och generera energi till bruket. 

Volymen av lignin från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges drivmedelsbehov. Energivärdet på ligninråvara som genereras i sodapannan är cirka 250 kronor/ton, medan värde på lignol är 10 000 kronor/kubikmeter, menar Sven Löchen.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 november 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste