DEBATT "Många slåss om kakan men har glömt vem som äger den"

Nu blåser det återigen kring den svenska skogen. Den här gången friskar det till i nordvästra Sveriges skogar. Stora skogsområden med normalt, för höjdlägena, långsamt växande skogar har under ett antal år fått stämpeln att vara så kallade nyckelbiotoper*, skriver  förtroendevalda ägarföreträdare från Mellanskog och Norrskog i en debattartikel. 

Nyligen meddelade Skogsstyrelsen att registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige pausas. Det har varit uppenbart stora problem för Skogsstyrelsen att bedöma naturvärden och gränsdragningar. Konsekvenserna har för många av oss skogsägare blivit att man hamnat i en ytterst rättsosäker situation. Skogsstyrelsen har med sin registrering i praktiken lagt ett förfogandeförbud på delar av våra fastigheter. Nu har denna helt nödvändiga paus fått andra intressegrupper att reagera med ord som ”ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige” (Naturskyddsföreningen i DN 10 mars).

Känner inte igen oss i hotbilden

Som ägare av dessa skogar känner vi inte igen oss i hotbilden. Vi äger och förvaltar våra fastigheter för att skapa långsiktighet och trygghet. För många av oss är själva målet med skogsskötseln att skogen ska vara till gagn för kommande generationer. I nordvästra Sverige växer skogen långsammare än på många andra håll. Det innebär att det går lång tid mellan olika åtgärder vi gör i skogen. Vi som äger skog i detta område måste därför ha långsiktiga spelregler som vi kan lita på. Dagens hantering av nyckelbiotoper har gjort situationen ohållbar.

Skogsägare står utan ersättning

När en nyckelbiotop registreras i vår skog innebär det inte med automatik att någon form av ersättning utgår. Tyvärr finns det alltför många exempel där ersättning inte betalats ut. Skogen blir då, ur ett ekonomiskt perspektiv, värdelös för oss enskilda skogsägare. Sådana realiteter ger ingen god grund för förståelse och engagemang från oss. 

Vi behöver samverka

Tidigare i år gjorde Skogsstyrelsen ett omtag för att försöka komma till rätta med de problem som nyckelbiotoperna leder till. En samverkansprocess med representation från många olika intressenter inleddes. När beslutet om paus i registreringen i nordvästra Sverige kom, hoppade naturvårdsorganisationerna av samverkansgruppen, vilket naturligtvis inte var bra. Att lyssna och förstå den komplexitet som finns med hanteringen är helt nödvändig, anser vi.

Vi värnar våra skogar

Vi värnar om våra skogar och de värden som finns där och känner över huvud taget inte igen oss i den underton av misstro och bristande ansvar som naturskyddsorganisationer och vissa forskare antyder. I de skogsbruksplaner som vår skogsägarförening gör är i genomsnitt drygt 7% av fastighetsarealen undantaget från normalt brukande. Förutom detta lämnar vi så kallad generell hänsyn på ytterligare ca 7% av de avverkade arealerna.

Vår slutsats är att hanteringen av naturhänsyn måste anpassas till de regionala förhållandena och;

-          Om staten vill spara naturvärden så måste ersättning utgå för det intrång som sker.

-          Vi tar ansvar för de skogar vi äger, och tycker att det är anständigt att olika debattörer respekterar våra tillgångar på samma sätt som vi respekterar de tillgångar de har på banken, i någon sommarstuga eller annat.

-          I nordvästra Sverige är redan stora arealer avsatta som reservat och nationalparker eller som skogsägarnas egna frivilliga avsättningar. Resterande arealer behöver därför brukas.

-          Vi vill ha rättstrygghet i vårt ägande och genom fortsatt brukande av skogen bidra till en levande landsbygd.

* Nyckelbiotop är ett begrepp som Skogsstyrelsen förvaltar. Det innebär att en kartläggning görs med bedömningar om rödlistade arter finns eller kan förväntas finnas, samt om strukturer i miljön gör området särskilt naturvärdesintressant.

 

Undertecknat av förtroendevalda ägarföreträdare från berörda kommuner i västra Svealand och södra-mellersta Norrland i skogsägarföreningarna Mellanskog och Norrskog;

Mellanskogs skogsbruksområde Norra Värmland

Ordförande Christer Karphammar

Mellanskogs skogsbruksområde Norra Dalarna

Ordförande Ingela Sannesjö

Mellanskogs skogsbruksområde Härjedalen

Ordförande Allan Blomkvist

Norrskogs skogsbruksområde Berg

Ordförande Gunnel Hennebo

Norrskogs skogsbruksområde Krokom

Ordförande Daniel Isvén

Norrskogs skogsbruksområde Åre

Ordförande Lars-Gunnar Nilsson

Norrskogs skogsbruksområde Strömsund

Ordförande Maria Grill

Norrskogs skogsbruksområde Södra Lappland

Ordförande Patrik Edblom

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste