Protest mot Skogsstyrelsens generaldirektör

Ett upprop som 120 personer skrivit under för att återuppta inventeringen av nyckelbiotoper är nu överlämnad till miljöminister Karolina Skog (MP). Listan på personer som skrivit under finns längst ner i artikeln. 

Bakgrunden är att Skogsstyrelens generaldirektör genom en debatt i Svenska Dagbladet informerade att Nyckelbiotopsinventeringen ska pausas i några kommuner i norra Sverige.

Detta fick till följd att sju professorer initierat ett upprop vilket nu 120 personer skrivit under. Av de 120 tjänstemännen är 26 stycken anställda vid Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelens generaldirektör Herman Sundqvist.  Foto: Veronika Lax/Skogsstyrelsen

Uppropet finner du här:

Upprop: Upphäv nyckelbiotopsinventeringspausen omedelbart – Undanta samtliga värdekärnor från skogsbruk

Inom svenskt miljö- och naturvårdsarbete utgör inventeringen av nyckelbiotoper ett viktigt underlag som ger en bild av var i skogslandskapet det finns biologiskt särskilt värdefulla miljöer. Det är en beprövad metod som Sveriges myndigheter, markägare, certifieringsorganisationer, konsulter och andra intressenter har praktisk och konkret nytta av för att avgränsa, skydda och sätta av områden med höga naturvärden. Skogsstyrelsen registrerar nyckelbiotoper och understödjer därmed myndighetens arbete med att bilda biotopskyddsområden samt Länsstyrelsens arbete med reservatsbildning. Nyckelbiotoperna ingår i kartläggningen av skogliga värdekärnor; skogar som utifrån bestånds- struktur eller artförhållanden bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.

Beslutet om nyckelbiotopsinventeringspausen har inte förankrats i den kring begreppet nyckelbiotoper . Inte heller baseras inventeringspausen på forskningsresultat inom naturvårdsbiologi. Studier visar att nyckelbiotoper är rika på biologisk mångfald gällande totala antalet arter, antalet signalarter och rödlistade arter liksom volymen och diversiteten av död ved. Skogsstyrelsens analys av uppföljningen av biologisk mångfald i nyckelbiotoper (2017) visar att nyckelbiotoper i fjällkommunerna i nordvästra Sverige till och med har högre biologiska värden än genomsnittet för landet. Det är också här är en stor del av Sveriges kontinuitetsskogar finns.

Det är av yttersta vikt att Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas inventeringsarbete fortsätter eftersom denna information behövs för att kartlägga skogar med höga naturvärden och för att nå Sveriges miljömål. Det är mer kostnadseffektivt att bevara befintliga värdekärnor än att tillåta avverkning för att senare försöka återskapa värdefulla områden. Nyckelbiotoper är i sig ett kostnadseffektivt sätt att skydda rödlistade arter.

Nyckelbiotoper är dock ofta små, isolerade och lider av negativa kanteffekter och fragmentering. Närhet till avverkningar minskar deras bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden. För att nyckelbiotoperna ska vara funktionella och kunna bidra till regeringens etappmål om att minst 20 % av Sveriges land- och sötvattensområden ska bevaras, måste hela värdekärnan (där nyckelbiotopen ingår) skyddas långsiktigt för att tillsammans med formella skyddsformer, spridningskorridorer och buffertzoner skapa ekologiskt representativa och välförbundna områden i ett landskapsperspektiv. Därutöver måste stora arealer skogsmark restaureras för att nå målet. Skogsstyrelsen har meddelat att nya arbetssätt kring skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige bör utvecklas men fram till dess måste befintlig nyckelbiotopsmetod fortsätta användas.

Av ovanstående anledningar tycker vi att beslutet om pausen i nyckelbiotopsinventeringen är högst olämplig och bör upphävas omedelbart. För att nå upp till nationella och internationella miljömål måste samtliga oskyddade värdekärnor, där även nyckelbiotoper ingår, undantas från skogsbruk.

 

Upprop: Upphäv nyckelbiotopsinventeringspausen omedelbart stöds av:

1) Anders Bohlin, pensionär från Länsstyrelsens Naturvårdsenhet, fd ordf Artdatabankens expertkommite svamp

2) AndersNordin, Museiintendent (pensionär), Evolutionsmuseet, Uppsalauniversitet

3) Anna Lejfelt-Sahlén, Konsulent, ArtDatabanken, SLU

4) Anna Nordh, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

5) AnneSverdrup-Thygeson, Professor, Norgesmiljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU), Norge

6) Ann-Sofie Andersson, Göteborgs universitet

7) Anonym,Skogskonsulent,Skogsstyrelsen

8) Anonym,Skogskonsulent,Skogsstyrelsen

9) Anonym,Skogskonsulent,Skogsstyrelsen

10) Anonym, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

11) B.IngvarAndersson,Pensioneradmiljöforskare,IVLSvenskaMiljöinstitutet

12) BengtNihlgård,Professoremeritus,växtekologi,Lundsuniversitet

13) BjörnBerglund,Professoremeritus,kvartärgeologi,Lundsuniversitet

14) Björn Nordén, Docent, skogsekologi, Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

15) Bo Eknert, Universitetsadjunkt, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

16) Bo Karlsson, Pensionerad skogsvårdskonsulent, Skogsstyrelsen

17) Bo Törnquist, f.d. Skogsstyrelsen

18) Bodil Enoksson, Fil. Doktor, zooekologi, Biologiska Institutionen, Lunds universitet

19) Brita Asplund, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

20) Britta Ahlgren, Kommunbiolog, Botkyrka kommun

21) Catrin Jaschhof, Entomolog, Station Linné

22) Christina Enfjäll, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

23) David van der Spoel, Professor, biologi, Uppsala universitet

24) Dick Östberg, Reservatsbildare, Länsstyrelsen i Värmlands län

25) Elina Andersson, Forskare och Fil.dr. i Hållbarhetsvetenskap, LUCSUS, Lunds Universitet

26) Ellen Larsson, Förste museiintendent i mykologi, Göteborgs universitet

27) Emil Pagstedt Andersson, Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen i Örebro

28) Erling Ögren, Professor, SLU, Umeå

29) Frank Götmark, Professor, ekologi, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet

30) Frederic Forsmark, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Norrbotten

31) Grzegorz Mikusinski, Docent i biologi, SLU

32) Gunnar Isacsson, Ekolog, Skogsstyrelsen

33) Gunnar Jacks, Professor emeritus, Institutionen för mark- och vattenteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

34) Göran Englund, Professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

35) Göran Thor, Professor, Institutionen för Ekologi, SLU

36) Hans Persson, Professor emeritus, SLU

37) Henrik Tykosson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

38) Honor C. Prentice, Professor, Biologiska institutionen, Lunds universitet

39) Håkan Hytteborn, Professor emeritus, Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet 40) Håkan Ljungberg, Organismgruppsansvarig skalbaggar, Artdatabanken, SLU

41) Håkan Lundberg, Kommunekolog, Linköping kommun

42) Inger Nordal, Professor, Institutionen for Biovitenskaper, Universitetet i Oslo

43) Ingvar Backéus, Docent i ekologisk botanik, Avd. för växtekologi och evolution, Uppsala universitet 44) Jacob Höglund, Professor i zoologisk bevarandebiologi, Uppsala universitet

45) Jan Lagerlöf, Professor, Institutionen för ekologi, SLU

46) Jeanette Fahlstad, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

47) Jenni Norden, PhD, Forskare, Norsk Institutt for Naturforskning, NINA

48) Jerry Skoglund, Universitetslektor (pensionerad), SLU, Uppsala

49) Joakim Andersson Hemberg, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

50) Johan Lind, Forskare och docent i etologi, Stockholms universitet

51) Jon Andersson, Natura 2000-handläggare, Länsstyrelsen Västerbotten

52) Julia Pettersson, Reservatsbildare, Länsstyrelsen Västerbotten

53) Julio Ferrer, Ph D i Etnologi, Stockholm Universitet (tidigare Naturhistoriska riksmuseet)

54) Jörg Brunet, Professor, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp

55) Karin Bengtsson, Universitetslektor, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet

56) Karin Bohlin, f.d handläggare av EU-stödsfrågor, Länsstyrelsen i dåvarande Älvsborgs län

57) Karl-Olof Bergman, Docent naturvårdsbiologi, IFM Biologi, Linköpings universitet

58) Kjell Carlsson, Adjunkt, Biologiavdelningen, Linköpings universitet

59) Kjell Store, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro län

60) Kristin Palmqvist, Professor i växtekofysiologi, Umeå universitet

61) Kristoffer Hylander, Professor, växtekologi, Stockholms universitet

62) Lars Ericson, Professor emeritus, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

63) Lars-Ove Wikars, Fil. dr. i entomologi

64) Lena Högberg, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

65) Lena Wiberg, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

66) Louise C. Andresen, Forskare (Ph.D.), Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

67) Malte Andersson, Professor emeritus, Ekologisk zoologi, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

68) Margareta Ihse, Professor emerita, Stockholms universitet

69) Maria Elene Johansson, ArtDatabanken, SLU

70) Maria Johansson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

71) Martin Westberg, Museiintendent, Evolutionsmuseet, Uppsala 72) Mathias Jaschhof, PhD, entomolog, Station Linné

73) Matilda Elgerud, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 74) Mats Hagner, Professor emeritus, SLU

75) Mats Sandberg, Professor, Göteborgs universitet

76) Mattias Andersson, Mykolog, Stockholms svampvänner

77) Mayra Caldiz, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

78) Michael Andersson, Naturvårdsbiolog, Länsstyrelsen i Örebro län

79) Michael Tedengren, Docent, systemekologi, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholm universitet 80) Mikael Gudrunsson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

81) Mikael Hedrén, Professor, systematisk botanik och bevarandebiologi, Lunds Universitet

82) Mikael Malmaeus, Miljöforskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

83) Nicklas Jansson, Adjungerad lektor, biologi, Linköpings Universitet

84) Nina Gad Burgman, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

85) Ola Hammarström, Biolog och naturförvaltare, Göteborgs Stad

86) Patrick Olander, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

87) Patrik Cangren, Doktorand, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet

88) Patrik Lindenfors, Docent, zoologisk ekologi, Stockholms universitet

89) Per Milberg, Adjungerad professor ekologi, IFM biologi, Linköpings universitet

90) Per Weslien, Förste forskningsingenjör, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

91) Per-Anders Esseen, Professor, ekologisk botanik, Institutionen för miljö, ekologi och geovetenskap, Umeå universitet

92) Roland Jansson, Docent och lektor i ekologi, Umeå universitet

93) Rut Elliot Blomqvist, Doktorand, miljöhumaniora, Göteborgs universitet

94) Sabine Stöhr, Dr, Biolog och forskare, zoologi, Naturhistoriska riksmuseet

95) Sebastian Kirppu, Naturumsvärd, Länsstyrelsen i Dalarnas län

96) Sigmund Hågvar, Professor emeritus i naturvård, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

97) Sofia Österdahl, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

98) Stefan Björklund, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

99) Sten Svantesson, Doktorand i biologi, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

100) Stig-OlofHolm,LektoriekologividUmeåuniversitet

101) SvenBjörk,Professoremeritus,limnologi,Biologiskainstitutionen,Lundsuniversitet

102) Sören Johansson, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

103) Tage Vowles, Forskare, Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet

104) Therese Löfroth, Docent, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU

105) Tomas Hallingbäck, Forskare, ArtDatabanken, SLU

106) TomasHansson,Fil.Dr.,Institutionenförmiljövetenskapochanalytiskkemi(ACES),Stockholmsuniversitet

107) Torbjörn Josefsson, Fil.Dr. Ekologi, SLU

108) Torbjörn Tyler, Docent, växtekologi, Lunds universitet

109) Torleif Ingelög, Fd naturvårdsråd, SLU

110) Ulf Arup, Museichef, Biologiska museet, Lunds Universitet

111) UlfSwenson,Docent,botanist,Naturhistoriskariksmuseet

112) UlrikaPalme,Universitetslektor,Miljösystemanalys,Chalmers,Göteborg

113) Uno Skog, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län

114) Urban Gunnarsson, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län

115) Veronica Jägbrant, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

116) Viktor Åberg, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen

117) YlvaLinnman,Skogskonsulent,Skogsstyrelsen

118) Åke Lindelöw, Fältentomolog, Institutionen för ekologi, SLU

119) Åsa Kasimir, Docent, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

120) Åsa Rydell, Kommunekolog, Leksands kommun

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 april 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste