Skrivelse till minister Bucht och Skog om skyddad skog

I dag har Mats Sandgren vd SCA Skog, Sören Petersson vd Holmen Skog, Elisabet Salander Björklund vd Bergvik Skog och P-O Wedin vd Sveaskog skickat en skrivelse till landsbygdsministern och miljöministern.

 

Utmaningen är inte att skydda mer skog i nordvästra Sverige, utmaningen är att nå klimatmålen.


Genom att aktivt bruka skogen kan vi odla förnybara råvaror för ett hållbart samhälle. Träd som växer binder genom sin fotosyntes koldioxid. Den stora klimatnyttan uppstår när träden sedan skördas genom att vi kan producera produkter som ersätter fossilt baserade produkter.
 
Skogen erbjuder också unika livsmiljöer för olika djur- och växtarter och det är viktigt att dessa kan fortleva.
 
För att skapa så hög tillväxt som möjligt och kunna förse samhället med klimatneutrala produkter är det viktigt att vi brukar så stor areal som möjligt. Historiskt har modellen för att bevara biologisk mångfald varit att undanta mark helt från skogsbruk. Den modellen står i direkt konflikt med vad som krävs för att nå våra klimatmål.
 
I dagens debatt finns det starka krafter för att undanta ännu större arealer från skogsbruk. Debatten kring nyckelbiotoper är ett exempel på detta. För oss som skogsägare och beslutsfattare i Sverige är det viktigt att lyfta fokus till de egentliga målen – klimat och biologisk mångfald.
 
Vi tar vårt ansvar och fortsätter vårt hållbarhetsarbete.
Vi större skogsägande företag eftersträvar att bruka skogen hållbart och har som mål att alla djur och växter kan fortleva i skogslandskapet. Vi kommer inte att förändra vårt arbetssätt som en följd av Skogsstyrelsens paus i nyckelbiotopsinventeringen. Vi kommer själva att fortsätta inventera och identifiera de skogar som har högst naturvärden och ta hänsyn till dessa när vi brukar skogen.
 
Vi undantar på eget initiativ de skogar som har högst naturvärden från skogsbruk. Våra frivilliga avsättningar i det aktuella området i nordvästra Sverige är särskilt omfattande och utgör mer än 20 % av företagens produktiva skogsmarksinnehav. Våra frivilliga avsättningar enligt företagens skogscertifiering visas helt transparent på www.skyddadskog.se. Därutöver tas i linje med sektorsansvaret en omfattande hänsyn till hänsynskrävande biotoper i samband med att den mogna skogen skördas.
Vi medverkar aktivt i den samverkansprocess som Skogsstyrelsen startat i syfte att utveckla nya bättre arbetssätt för att identifiera skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige.
 
Dagens debatt har fastnat i detaljer.
Naturskyddsföreningen kritiserar Skogsstyrelsens paus i sin skrivelse till regeringen 7 april och hävdar att ”Skogsstyrelsen har infört ett förbud att hantera ny kunskap”. De väljer att bortse från grundproblemet, att den tidigare använda metoden inte fungerar i det aktuella området. Naturskyddsföreningen hävdar att stora naturvärden äventyras. I praktiken är mycket stora arealer redan skyddade, och nyttan av att skydda ytterligare skog i detta område kan ifrågasättas.
Skogarna i nordvästra Sverige har höga naturvärden jämfört med andra delar i landet och därför är redan mycket stora arealer formellt och frivilligt skyddade. I det aktuella området är cirka 4 miljoner hektar mark och vatten formellt skyddat genom reservat och nationalparker, vilket motsvarar ungefär 25 % av det aktuella området. Till detta kommer frivilligt skyddade arealer.
 
För att nå regeringens ambition att skyddsvärd skog inte avverkas anser vi att Skogsstyrelsen har en viktig uppgift i att utveckla en ny modell för att identifiera och prioritera skyddsvärda områden i nordvästra Sverige.
 
Vi vill bidra till en hållbar värld.
Med världens utmaningar kopplade till en växande befolkning och pågående klimatförändring behövs ett paradigmskifte. Vi behöver täcka behoven för en växande befolkning på ett hållbart sätt. Det är dags att ta steget från en fossilbaserad värld till en bioekonomi. Grunden för en växande bioekonomi är att tillgången till skogsråvara ökar över tid. Vi behöver bruka så stor del av marken som möjligt samtidigt som vi utvecklar den biologiska mångfalden. För att lyckas med detta behöver vi kombinera skydd av områden med aktiva naturvårdande åtgärder och prioritera insatserna ur ett landskapsperspektiv.
 
De svenska miljömålen har många år på nacken och nya klimatmål har tillkommit genom Paris-avtalet.  Vi anser därför att regeringen bör göra en holistisk översyn av hållbarhetsmålen så att konsekvenserna blir tydliga och att målen inte motverkar varandra.
 

 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 april 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste