Sammanställning av landets nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens bedömningar av nyckelbiotoper har kritiserats för att vara alltför subjektiva, därför har myndigheten nu gjort en sammanställning av registrerade nyckelbiotoper och vilka arealer och naturtyper det handlar om.

    

 

► Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på Skogsstyrelsens hemsida

 

 

 

 

   

Skogsstyrelsens arbete med nyckelbiotoper har under en längre tid diskuterats i skogssektorn. Bland annat har myndighetens bedömningar av nyckelbiotoper ansetts vara för subjektiva. Man har även fått kritik för att nyckelbiotoper inte alltid prioriteras för formellt skydd så att markägaren kan få ersättning samt för att markägare inte involveras och blir delaktiga tidigt i arbetet.

– Nyckelbiotoper är en mycket viktig del i arbetet med att bevara skogens biologiska mångfald, men det har saknats en gemensam bild i debatten kring dem. Därför har vi tagit fram en samlad nulägesbeskrivning som underlag för att utveckla arbetet med nyckelbiotoper och skapa ökad samsyn kring dessa frågor, säger Johan Wester, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ett underlag

Rapporten innehåller bland annat beskrivningar av hur Skogsstyrelsen jobbar med nyckelbiotoper, olika intressenters synpunkter och slutsatser om problem och möjligheter. Det finns även en faktasammanställning om förekomsten av nyckelbiotoper i landet. Ett tjugotal intressenter från skogsbruket, myndigheter och den ideella naturvården har lämnat synpunkter. En referensgrupp med representanter från alla delar av skogssektorn har diskuterat problem, oklarheter, möjligheter och utvecklingsbehov.

– Syftet med rapporten är inte att ge förslag till konkreta åtgärder, utan att ge ett bra underlag för fortsatt arbete med nyckelbiotoper. Rapportens slutsatser kan i ett nästa steg tjäna som utgångspunkt för fortsatt arbete i dialog och samverkan, säger Johan Wester i pressmeddelandet.

Några av rapportens slutsatser:

  • Fortsatt arbete behövs för att minska risken för subjektiva inslag i bedömningarna och för att öka förutsägbarheten om vilka områden som innehåller nyckelbiotoper.
  • Det kan behövas kompletterande arbetssätt för att få bra kunskapsunderlag om de naturskogsartade skogarna i nordvästra Sverige.
  • Både formellt skydd och frivilliga avsättningar behövs för att bevara naturvärden i nyckelbiotoper. Det är viktigt att myndigheterna erbjuder skogsägare med stor andel nyckelbiotop på sina marker möjlighet till områdesskydd eftersom det skapar både naturvårdsnytta och kan öka förtroendet för naturvårdsarbetet i skogen.
  • Arealen registrerade nyckelbiotoper uppgår i dag till cirka 466 000 hektar, vilket motsvarar ungefär två procent av den produktiva skogsmarken. En grov bedömning är att ungefär hälften av den totala arealen nyckelbiotoper har registrerats hittills. De största arealerna finns i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. I Kronobergs, Jönköpings, Västra Götalands, Västmanlands och Västernorrlands län är arealandelen mindre än en procent.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 september 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste