Rum för förbättring

I veckan presenterade Naturvårdsverket den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål. När det gäller Levande skogar menar Skogsstyrelsen att det fortfarande finns möjlighet att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn inom ramen för nuvarande skogspolitik.

Befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder räcker inte till för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till år 2020. Samtidigt pågår en rad insatser inom skogsbruket som Skogsstyrelsen bedömer kommer att ge positiva effekter i skogen. Skogens omloppstider är dock långa och därför syns ännu inte effekterna av dessa insatser i utvärderingen av Levande skogar, konstaterar man.

– Det är framförallt skogsbrukets agerande och förmåga att ta sitt sektorsansvar som resulterar i att miljömålet på sikt kan nås. Vi ser att våra sektorsdialoger bidrar till en bättre gemensam bild av vad sektorsansvaret innebär, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, i ett pressuttalande.

Ny metod i bruk

Skogsstyrelsen bidrar till skogsbrukets arbete med miljöhänsyn genom att vässa befintliga styrmedel, till exempel skarpare tillsyn och dialog med skogssektorn och genom att utveckla verktyg som utbildning i de gemensamt framtagna målbilderna för miljöhänsyn och e-tjänster som ska göra det lättare för skogsbruket att göra rätt. En ny metod att följa upp miljöhänsynen på – också den gemensam för sektorn – har tagits i bruk i år. Resultatet av uppföljningen ska kunna användas i lärande hos markägaren för att förbättra hänsynen.

Naturvårdsverket föreslår i den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål att miljöstyrningen av skogsbruket ska stärkas genom att de skogspolitiska styrmedlen ändras. Skogsstyrelsen delar inte denna slutsats, då det fortfarande finns möjlighet att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn inom ramen för nuvarande skogspolitik.

– Det behövs en analys av vilka styrmedel som är mest kostnadseffektiva och hur väl de bidrar till att nå målen. Men, man behöver också beakta styrmedel inom andra politikområden och vilka åtgärder som skogssektorn själva vidtar, säger Monika Stridsman vidare i uttalandet.

Delaktighet viktig

Skogsstyrelsen lyfte också i myndighetens underlag till den fördjupade utvärderingen att dagens utformning av miljömålssystemet inte tar tillräcklig hänsyn till aktörernas drivkrafter.

– Miljömålssystemet i sig behöver utvecklas och bli mer motivationsskapande. En viktig förutsättning för att miljömålssystemet ska fungera är att de aktörer som förväntas bidra till resultatet får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av systemet, avslutar Stridsman uttalandet.

Skogsstyrelsen delar Naturvårdsverkets slutsats att mer skog behöver bevaras långsiktigt och att staten behöver avsätta mer medel för att skydda värdefulla skogar. Likaså behövs medel för att sköta de områden som redan skyddats.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 23 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera