Skogsbrukare jorden runt: Guatemala

Skogsbrukare jorden runt, del 5. I denna del av serien tar vi oss till Centralamerika och Guatemala. Detta ”trädens land” har halverat sin totala skogsareal de senaste hundra åren och avskogning är fortfarande ett stort problem. Projekt för att återplantera stora arealer drivs dock av staten.

Namn: Rony Ventura Prado Medina Ålder: 30 år Yrke: Utbildad skogsingenjör som arbetar som koordinator i det gemensamt ägda FEDECOVERA som är ett skogskooperativ för mayaindianer i området Område: Coban, Alta Verapaz
Berätta om din skog.

– Skogen ligger i byn Salacuim i området Coban i Alta Verapaz, Guatemala. Skogen har en total yta på 25,25 hektar och är familjeägd. Skogen är naturskog och i enlighet med familjetraditionen har jag bevarat den och i dess omgivningar har jag etablerat jordbruk. Skogen består av ädellöv och klassas enligt Holdridges livszoner som varm subtropisk fuktskog. Den är belägen intill det skyddade området Laguna Lachua nationalpark. Av den totala skogsarealen brukar jag tre hektar där jag även odlar kardemumma (Elletaria cardamomun).

Hur blev du skogsbrukare?

Skogsbruket  i Guatemala


Guatemala betyder ”trädens land” och anledningen till detta är att större delen av landytan tidigare var skogs­bevuxen. I dag är bara 33,7 procent av landytan täckt av skog.

Avskogning är ett stort problem i landet. Sedan 1890 har över hälften av landets skogar försvunnit. Den största anledningen är vedframställning, följt av det ökande behovet av jordbruksmark. En allvarlig konsekvens av avskogningen är jorderosion.

I landet används Holdridges livszoner, ett bioklimatsystem för klassificering av land­områden. Enligt detta system är de vanligaste skogstyperna i landet varm subtropisk våt skog (37 procent av den totala skogsmängden), varm subtropisk fuktskog (25 procent) och tempererad subtropisk fuktskog (11 procent). Det finns även regnskog i landet, främst i området Peten.

42 procent av landets skog är allmän och 53 procent privat. 27 procent är produktiv skogsmark och lika mycket är skyddad i någon form.

Guatemala har ett mycket rikt djur- och växtliv. Landet är hem till 8 681 olika växtarter och 1 246 djurarter. Av landets 700 inhemska trädslag finns 32 stycken listade som hotade på IUCN:s rödlista över hotade arter. Ytterligare 51 trädslag klassas som sårbara.

Ekonomin är byggd på olja och nickel, men även export av exotiska träslag bidrar. De flesta invånare livnär sig på jordbruk där odling av kaffe, socker och bananer är vanligast. Landet är en av världens största exportörer av kardemumma.

Källa: Globalis.se/FN-förbunden, mongabay.com, Leva Lika, geografi.nu och rafiki.se
– Marken togs i besittning av min farfar och sedan fick min far lagfartsbevis från staten.

Vad är syftet med din skog?

– Jag prioriterar att bevara skogen genom att återplantera inhemska växtarter som är typiska för regionen. När träden blåser omkull eller dör av annan anledning använder jag bland annat träet till att reparera stängsel på fastig­heten. Syftet är inte att tjäna pengar på skogen.

Vilka regler måste du följa i skogsbruket?

– Skogsbruket i Guatemala styrs av ett dekret som beslutades av kongressen. Det nationella skogsinstitutet, INAB, är tillsynsmyndighet för de skogar som inte är skyddade. Det är en annan institution, CONAP, som förvaltar, skyddar, bevarar och reglerar skogsbruket inom skyddade områden av landet.
– INAB främjar skogsbruk i naturliga skogar och även återbeskogning av områden som är lämpliga för skogsbruk genom skogsbruks­bidragsprogrammet PINFOR. Det ger bidrag till skogsägare som återplanterar mellan två och 134 hektar skog per år. Bidraget som betalas ut är för närvarande 15 600 guatemalanska quetzal (cirka 13 400 svenska kronor, reds.anm.) per hektar och betalas ut under en sexårsperiod. Man har återplanterat över 112 431 hektar i hela landet. Det finns ett annat statligt program som främjar återbeskogning som kallas PINPEP. Det är ett bidragsprogram som riktar sig till mindre markägare som inte har lagfartsbevis.

Vad har du för förhoppningar för din skog och skogsbruket i Guatemala i framtiden?
– Jag hoppas att skogen bevaras och förblir frisk, fri från skadedjur och sjukdomar samt att den kan fungera som grogrund för flora och fauna. I Guatemala är trycket från jordbruket väldigt stor på skogsområdena. Varje år avskogas omkring 1,16 procent av landets skog, vilket motsvarar 48 084 hektar. Guatemalas skog uppskattades år 2006 till 3 866 383 hektar, vilket är 35 procent av landytan. Om vi inte bevarar skogarna och ökar den nuvarande arealen kommer vi att få allvarliga ekologiska och miljömässiga problem.


Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 01 juli 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste