Nej till skånsk solpark öppnar för mer solceller i skogen

En dom i Mark-och miljööverdomstolen, högsta instans, förbjuder nyanläggning av solceller om 232 hektar på en fastighet i Skåne. Det kan mycket väl betyda att fler skogsägare blir kontaktade av solparksföretag framöver, tror Hushållningssällskapets jurist.

Mark- och miljööverdomstolen förbjuder nyanläggning av solceller på fastigheten Helsingborg Svedberg 4:12 i Skåne. Foto: Mostphotos

Det har funnits stora osäkerheter kring etablering av solceller på åkermark och länsstyrelserna runt om i landet har gjort olika bedömningar. Framöver kommer den nya domen som inte går att överklaga att verka som en riktlinje för etablering av solceller på åkermark.

Hushållningssällskapet skriver i ett pressmeddelande att solparksföretagen nu troligtvis kommer att vända blicken norrut och i stället etablera på skogsmark.

– Domen är intressant ur många perspektiv, i synnerhet för våra kunder, markägare, som nu får en fingervisning om solceller överhuvudtaget är aktuellt att etablera på åkermark. Effekten kommer med stor sannolikhet bli att fler skogsägare blir kontaktade av solparksföretag, säger Caroline Weibull-Göransson, jurist på Hushållningssällskapet Juridik.

Utdrag från domen: 

Caroline Weibull-Göransson, jurist på Hushållningssällskapet Juridik. Foto: Hushållningssällskapet

”Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skyddet för brukningsvärd jordbruksmark är betingat av intresset av att trygga livsmedelsförsörjningen.”.

Solparksföretagen för otydliga

I MÖD:s bedömning framkommer att solparksföretaget inte har förklarat varför alternativ som exempelvis vindkraft inte anses vara lämpliga för att möta behovet av förnybar elproduktion utan att använda åkermark.

Dessutom konstaterar MÖD svårigheten med att prioritera olika samhällsintressen inom ett område, särskilt eftersom livsmedels- och elförsörjning betraktas som nationella angelägenheter och förutsättningarna varierar mellan olika regioner. Här anses länsstyrelserna ha en central roll vid bedömningen.

– Detta är så klart ett klargörande, men man kan fortfarande önska att de nationella målen vore tydligare beträffande prioriteringar mellan livsmedels-och energiförsörjningen. Det skulle innebära ytterligare förtydligande i lämpligheten vid nyetablering, säger Caroline.

Ta alltid juridisk hjälp

MÖD anser att solparksföretaget inte har visat att solcellsanläggningen skulle nyttja användandet av marken på bästa sätt och att anläggningen inte ger tillräcklig samhällsnytta. Caroline Weibull-Göransson tror att solcellsbranschen är minst sagt kritiska efter domen.

– I synnerhet när två energislag som vindkraft och solceller ställs mot varandra. Domen understryker att länsstyrelserna har mycket att säga till om och då kan det oavsett ny praxis skilja sig en del i bedömningen från de olika länsstyrelserna vilket i sig kan vara positivt för solparksföretagen, säger hon.

– I egenskap av markägare skall man dock tänka till. Många markägare har lockats av höga ersättningar och sett solcellsetablering som ett bra komplement till andra intäktskällor. Och så kan det mycket väl vara. Likväl är anläggningsarrenden knepiga då de sträcker sig över lång tid. De kan innebära en bra ersättning om man förhandlat väl, men också en del risker. Mitt råd är att alltid ta juridisk hjälp innan man ingår avtal med solparksföretag.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 06 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera