SLU föreslår förändringar i Äbin

Älgbetesinventering (Äbin) är ett av flera underlag som används för att besluta om tilldelning inför älgjakten. SLU har utvärderat Äbin, som kritiserats från jägarhåll, och föreslår förbättringar.

 

I dagens Äbin inventeras cirka 45 000 ytor år, fördelat på cirka 12 500 ungskogar i hela landet, enligt Skogsstyrelsen. Syftet är att kartlägga utbredningen av betesskador på skog och därefter besluta om tilldelning på vilt inför jakt. Foto: Pär Andersson


Syftet med Äbin är att med stickprovsundersökningar på provytor inventera betesskador av älg och andra hjortdjur i skogen. Skogsstyrelsen som gett i uppdrag åt SLU att utvärdera metoden konstaterar att Äbin är statistiskt korrekt men ger en spridning som gör att enskilda årsresultat inom ett och samma älgförvaltningsområde kan variera stort.

− Det här kan delvis förklara varför vi ibland kan se stora årsvariationer. Resultaten från inventeringen presenteras idag med treårsmedelvärden för att minska den effekten och i rapporterna framgår också felmarginalen, men vi behöver bli ännu bättre på att förklara detta, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

SLU fick också i uppdrag att föreslå förbättringar. Man föreslår till exempel att inventerarna skulle kunna besöka samma inventeringsrutor varje år, ha en jämnare geografisk spridning på rutorna eller utgå från var det finns mest ungskog. Idag väljs inventeringsrutorna ut slumpvis. 

Ett annat förslag som lyfts fram är att öka storleken på stickprovet, men Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att det krävs en fyrdubbling av antalet stickprov för att halvera medelfelet, vilket hade blivit mycket kostsamt.

Skogsstyrelsen ska nu se över förslagen från SLU och undersöka hur Äbin kan förbättras inför 2025 års jakt.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste