Alla gröna näringar försvagas utom skogsbruket

LRF:s Grönt näringslivsindex för fjärde kvartalet 2023 visar en nedgång i konjunkturen för alla gröna näringar utom skogsbruket. Index för skogsbruket landar på 115 att jämföra med 90 för de gröna näringarna totalt.

Konjunkturen i skogsbranschen är stark och visar en stadigt uppåtgående trend, visar LRF:s Grönt näringslivsindex för fjärde kvartalet 2023. Foto: Pär Andersson

De gröna näringarna utgörs av cirka 400 000 företag, varav drygt 300 000 är skogsföretag. Den starka konjunkturen bedöms delvis komma från de stigande virkespriserna. Under tredje kvartalet ökade priserna på leveransvirke för sågtimmer och massaved med åtta respektive sex procent, enligt Skogsstyrelsen. Importstopp från Ryssland och Belarus driver upp priserna och efterfrågan på råvara från skogen är stor runt Östersjön. Virkeslagren är låga, exempelvis var lagren av barrsågtimmer den 30 september den lägsta på tio år, då mätningen startade.

Ökad upplevd lönsamhet

För tredje kvartalet i rad är skogsägarna positivt inställda till prisutvecklingen för både timmer och massaved. Samtidigt har kostnaderna för att bruka skogen ökat och LRF skriver i en kommentar till de nya indexsiffrorna att den upplevda lönsamheten bland skogsägarna endast ökar marginellt. Ludvig & Co:s Skogsbarometern 2023 visade dock att den upplevda lönsamheten bland skogsägare ökat med 15 procentenheter från 2022 och ligger på den högsta nivån under det senaste decenniet. 

Artskyddsregler oroar

LRF skriver vidare att viljan att gallra fortsatt är stor medan viljan att slutavverka fortsatt ligger på mer blygsamma nivåer. Konjunkturen i skogsbruket är sammanfattningsvis god, men det stora orosmolnet konstateras vara att artskyddsförordningen nu börjat lägga avverkningsförbud på stora arealer avverkningsmogen skog utan ekonomisk kompensation. Den prognosen går helt i linje med resultaten som presenterades i Skogsbarometern.

− Avverkningsförbud på stora områden av skog som är redo för avverkning drabbar familjeägda skogsområden särskilt hårt. Många av dessa områden har sparats för att möjliggöra investeringar på gården eller för att göra generationsskiften, säger Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna.

Hård massamarknad

Den obefintliga virkesimporten från Ryssland och Belarus gör att råvarupriserna för trävaru-, massa- och pappersindustrin ökar. Konkurrensen om massaved runt Östersjön blir allt hårdare. Massa- och pappersindustrin har mött en minskad efterfrågan under 2023. Massaleveranserna till Europa har minskat kraftigt men kompenserats något av ökad efterfrågan från Kina, enligt LRF. De internationella priserna på sågat virke har minskat, samtidigt som rundvirkespriserna har stigit. Svensk industri har tagit marknadsandelar till följd av den svaga svenska kronan. LRF konstaterar också att den europeiska sågverkssektorn går sämre än den svenska, men att det finns tecken på fallande kostnader, vilket sätter ny press på den svenska exporten. 

Om Grönt näringslivsindex

Målet med Grönt näringslivsindex är att mäta den rådande konjunkturen i det gröna näringslivet som helhet samt fånga skillnaderna i de olika branscherna. Varje kvartal inhämtas data från en panel med 950 företagare (150-200 från respektive bransch). Ett indextal över 100 indikerar en förväntad tillväxt. 

Källa: LRF

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste