Synen på skogen skiljer sig inom EU

Ett allt större fokus på skogsbruket inom EU har lett till diskussioner mellan medlemsländerna. Sveriges förlängda arm i Bryssel arbetar aktivt för att värna om de svenska skogsbrukarnas intressen.  

 

Europeiska unionens råds säte i Bryssel sträcker sig över ett stort område, med flera pampiga byggnader. På en av dem hänger stora banderoller som tydligt talar om att Sverige har ordförandeskapet detta halvåret. Foto: Madeleine Rapp


Den sittande EU-kommi­ss­ion­­ens har ett tydligt fokus på miljö- och klimat­frågor och för att genomföra den gröna omställningen har kommissionen lagt fram ett antal nya lagförslag på området. Tidigare ansågs skogsfrågorna, nästan vara lite av en icke-fråga i EU-sammanhang, men i och med det allt större fokuset på miljön och klimatåtgärder har även intresset för skogen ökat under de senaste åren. Det menar Kristina Nordeus som arbetar nere i Bryssel för den svenska representationen. Kristina är landsbruksråd vid representationen och Sveriges talesperson i särskilda jordbrukskommittén. Under ordförandeskapet är även hon ordförande i kommittén. Men tidigare har hon även ansvarat för skogsfrågorna.

– Det finns inte någon gemensam politik på det skogliga området, men kommissionen kan lägga fram förslag inom miljöområdet som även påverkar skogen och sådana förslag har vi sett ganska mycket av den senaste tiden. 

Kristina Nordeus arbetar i Bryssel som landsbruksråd och Sveriges talesperson i särskilda jordbrukskommittén men har även tidigare arbetat med skogsfrågorna.  Enligt Kristina är det många nere i Bryssel, både från medlemsländer och intresseorganisationer, som jobbar aktivt för att öka kunskapen om skogsbruk. Sverige är ett av de länderna.

Synen på skogen

Enligt Kristina syns det tydligt i den skogliga debatten inom EU att synsättet på skogen skiljer sig väldigt åt, både inom kommissionen och i Europaparlamentet, men också mellan medlemsländerna. 

– EU har ett övergripande mål att bli klimatneutralt och den ambitionen har medlemsstaterna i rådet ställt sig bakom. I det sammanhanget finns det många som menar att skogen gör mest nytta som kolsänka genom att man låter den stå. Man ser positivt på att använda skogen till långlivade produkter men många är ganska tveksamma till exempelvis skoglig bioenergi, förklarar Kristina. 

Skogsrika medlemsländer som har brukat skogen länge har ofta en annan bild av hur man kan öka skogens klimatnytta. 

– Där anser man snarare att om man har ett aktivt hållbart skogsbruk där skogen kontinuerligt föryngras kan den fylla sin funktion som kolsänka mycket längre än om den står orörd. Dessutom kan produkter från skogen användas för att ersätta fossila produkter.

Frågan om biologisk mångfald är också tätt kopplad till skogens klimatnytta och detta är också något som diskuteras mycket i nuläget. 

Påverkansarbete

Kristina menar att det finns många nere i Bryssel, både från medlemsländer och intresseorganisationer, som jobbar aktivt för att öka kunskapen om skogsbruk. 

– Det förs en mycket aktiv diskussion, både från Sverige och andra länder med mycket skog, där man vill lyfta skogens multifunktionalitet, säger hon och fortsätter:

– Från svensk sida har vi bjudit in representanter från kommissionen, Europaparlamentet och andra medlemsstater till Sverige för att visa hur vi arbetar med skogen. 

Är det ett budskap som landar?

– Det tror jag nog att det gör, även om synen på de skogliga frågorna fortfarande skiljer sig åt. Jag tror att kommissionen kanske inledningsvis underskattade hur viktiga skogsfrågorna är för skogsrika medlemsstater och vilken viktig roll skogen har i dessa samhällen. Det finns också stora skillnader mellan medlemsstaterna, både vad gäller typ av skog och ägarstrukturer. Vissa länder har mycket privatägd skog med många små skogsägare, som vi i Sverige har, medan andra har mycket statligt ägd skog. Just vikten av att ta hänsyn till dessa skillnader är något som har betonats i de pågående diskussionerna.

 Sveriges ordförandeskap

Under första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland för Europeiska unionens råd. Det ger Sverige en möjlighet att lyfta en del frågor som är viktiga för oss. Sverige har bland annat valt att fokusera på främjandet av bioekonomin inom EU.

– Det viktigaste budskapet är att vi förväntar oss att kommissionen ser över sin bioekonomistrategi, med tanke på allt som har hänt de senaste åren. Bioekonomin finns i hela samhället men är extra viktig för landsbygdsområden. Bioekonomin kan skapa nya arbetstillfällen, främja övergången till fossilfrihet och öka mervärdet på produkter, exempelvis genom att förädla avfall. Är man ett skogsrikt land så är även den skogliga bioekonomin väldigt viktig. Bioekonomin har varit lite som en röd tråd genom ordförandeskapet på vårt område, säger Kristina Nordeus.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 juni 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste