Handelsbankens skogsrapport: Goda utsikter för skogsägare

Den starka efterfrågan på svenskt virke fortsätter och intresset för skogsmark är fortsatt stort, summeras Handelsbankens senaste skogsrapport.

 – Under det senaste året har vi präglats av ekonomisk turbulens men skogen har återigen visat sig utgöra ett gott inflationsskydd och intresset för skogsmark är fortsatt stort. Vi ser en långsiktigt gynnsam prisutveckling för skogsägarna, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror på Handelsbanken, i ett pressmeddelande.

Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Ökade mest i norr

Prisnivån på skogsmark i landet ökade med drygt 1 procent realt, justerat för inflationen under 2022 jämfört med föregående år. För norra Sverige var ökningen nästan 7 procent realt.

Jesper Forsman, segmentsansvarig skog på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken 

– Trots ett starkt fjolår i ryggen med nationellt ökade priser på skogsmark finns fortfarande stora regionala skillnader mellan norra och södra Sverige. Vi ser att priserna på skogsmark på lång sikt kommer att stiga i hela landet, även om vi under 2023 inte kan förvänta oss en prisökning i reala termer, säger Jesper Forsman, segmentsansvarig skog på Handelsbanken.

Konkurrenskraftiga sågverk

Svensk sågverksindustri står sig bra i konkurrensen med framför allt kontinental-Europa, som ser ut att ha de största utmaningarna när det gäller tillgång till sågtimmer i framtiden. Men under det närmaste halvåret räknar Handelsbanken med att det finns begränsat utrymme för fortsatta prisuppgångar, till följd av sjunkande lönsamhet i industrin.

– Vi väntar oss korrigeringar av prisnivån på timmer i södra delen av landet där prispremierna mot norra delen är på de högsta nivåerna på 20 år, säger Christian Kopfer.

Låg efterfrågan på sågade trävaror

Efter kraftiga prisfall under 2022 till följd av minskad efterfrågan från hushåll och professionella byggare kopplat till energikris, stigande inflation och högre räntor har exportpriset för sågade trävaror ökat något hittills i år.

– Vi räknar med en fortsatt svag efterfrågan och en justering av produktionsnivåerna både i Sverige och Europa, säger Christian Kopfer.

På längre sikt räknar banken med att prisnivåer och lönsamhet för svenska sågverk över konjunkturcykler kommer ligga på cirka 10 procent, vilket ska jämföras med genomsnittsmarginalen på 5 procent perioden 2016–2021.

Skogens råvara eftertraktad

Flera olika faktorer fortsätter driva på efterfrågan på skog. Dels ersätter skogsmaterial i framtiden alltmer plast, stål och betong. Dels finns det intresse från politiskt håll att i ökad utsträckning använda skogen för att binda koldioxid och värna om den biologiska mångfalden.

– Vi bedömer att överenskommelsen om skärpta regler inom EU för bindning av koldioxid kan innebära begränsade möjligheter att möta den strukturellt ökade efterfrågan på svensk virkesråvara. Det talar för att skogsmark som investering fortsätter vara gynnsam över tid, säger Christian Kopfer.

EU-beslut som påverkar skogsbruket

Nya policyinitiativ i EU, och på global nivå, påverkar hur skogen kommer att brukas i framtiden. Där flera initiativ i EU nu är färdigförhandlade, samtidigt som debatten gällande skogens klimatnyttor är fortsatt het.

– Vi har under vintern och våren fått beslut kring avskogningsförordningen. Detta har inga omedelbara effekter på aktörer inom skogssektorn, men så småningom kommer det sannolikt att öka resursbehovet för kontroll och rapportering, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken.

Under våren har det även kommit besked rörande skärpta regler avseende bindning av koldioxid i skog och mark (LULUCF-förordningen).

Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

– Den exakta påverkan på skogssektorn är svår att förutse. Målet omfattar även jordbruket och det finns en del flexibilitet i regelverket gällande handel mellan länder rörande utsläpp. Klart är dock att målet för Sverige höjs med cirka 10 procent, säger Josefin Johansson.

I december antogs ett nytt globalt ramavtal för biologisk mångfald som innehåller fyra långsiktiga mål till år 2050 och 23 mål till år 2030.

– Vi väntar oss att avtalet kommer att sporra till en rad nya policyåtgärder globalt för att främja biologisk mångfald, med påverkan på aktörer inom flera sektorer, däribland skogssektorn, säger Josefin Johansson.

Läs hela rapporten här.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste