Mångmiljonsatsning på nya skötselprojekt

Skogforsk får mångmiljonbelopp till forskning om bland annat björk, hyggesfritt skogsbruk, törskateangrepp och markkol. Dessutom fortsätter projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS.

 

Erik Ling, programchef för skogsskötsel på Skogforsk.

Nyligen beviljades sju nya projekt inom skogsskötsel forskningsanslag på drygt 5,6 miljoner kronor från fyra olika finansiärer. Dessutom är det sedan tidigare klart att projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige finansieras för en ny period, FRAS II.

– Det är glädjande att vi har beviljats medel för så många projektansökningar. Det visar att vår forskning är relevant och att den står sig väl i konkurrensen vad gäller vetenskaplighet och nytta för skogsbruket, säger Erik Ling, programchef för skogsskötsel på Skogforsk, i ett pressmeddelande.
 

Erika Olofsson

FRAS II, Framtidens skogsskötsel i Södra Sverige 2

Mål: Vidareutveckling och behovsanpassning av skogsskötseln i södra Sverige. Projektet drivs i nära samarbete med skogsnäringen i regionen och i dialog med andra intressenter för att fånga skogens alla nyttor.

Löptid: 2023–2026

Programledning: Mattias Berglund, Skogforsk, Karin Hjelm, SLU och Erika Olofsson, Linnéuniversitetet

Mattias Berglund

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor

Finansiärer: Skogssällskapet, Södras foskningsstiftelse, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Sveaskog, Holmen Skog, Vida Skog, Stiften i Linköping, Skara, Göteborg, Växjö och Lund, Häradsmarken, Såg i Syds jubileumsstiftelse samt Västra Sveriges Skogsvårdsförbund, SLU, Skogforsk och Linnéuniversitetet

 

Karin Hjelm

 

 

Oscar Nilsson

Hur ska björk planteras på skogsmark?

Mål: Historiskt har björk oftast planterats på nedlagd åkermark och projektet ska leda till att förbättra det begränsade kunskapsläget om hur björk ska planteras på skogsmark. Målet är att ta fram rekommendationer till planteringspunkter, markberedningsmetoder och eventuellt hur plantorna kan gödslas i syfte att nå hög överlevnad och tillväxt.

Löptid: 2023–2025

Projektledare: Oscar Nilsson

Beviljat anslag: 944 000 kronor

Finansiär: Skogssällskapet

 

Jonas Öhlund

Planteringstidpunktens betydelse för etablering, tillväxtstörningar och gödslingseffekter hos tallplantor

Mål: Att undersöka hur tidpunkt för plantering påverkar överlevnad, tillväxt, tillväxtstörningar och effekt av gödsling, samt hur dessa parametrar skiljer sig i olika planteringspunkter.

Löptid: 2023

Projektledare: Jonas Öhlund

Beviljat anslag: 147 000 kronor

Finansiär: Skogsbrukets plantsamverkansgrupp, PLSG

 

Monica Strömgren

Hur påverkar markberedning kol- och kväveförråd i mark och biomassa efter 15-20 år?

Mål: Två befintliga fältförsök används för att mäta effekter av gödsling och markberedning på kol- och kväveförråd i marken och i stående träd samt artsammansättningen av mykorrhizasvampar.

Löptid: 2023–2024

Projektledare: Monika Strömgren

Beviljat anslag: 1 278 000 kronor

Finansiär: Skogssällskapet

 

 

henrik-svennerstam

Törskateinventering i medelålders till äldre skog på bolagsmark

Mål: Törskateinventetringar har hittills varit fokuserade på ungskog i åldersspannet 10–30 år, men i projektet ska skadebilden i äldre skog beskrivas. Skälet är att sjukdomsdynamiken kan vara åldersberoende med avseende på risk för nyinfektion och skadeutveckling efter infektion.

Löptid: 2023–2024

Projektledare: Henrik Svennerstam

Beviljat anslag: 1 500 000 kronor

Finansiär: Skogsstyrelsen

 

Mängden glas- och vårtbjörk i den svenska ungskogen och trender de senaste 40 åren.

Mål: Att sammanställa data från olika fältinventeringar för att få en överblick av mängden glas- och vårtbjörk i den svenska skogen de senaste 40 åren.

Löptid: 2023

Projektledare: Felicia Lidman

Beviljat anslag: 200 000 kronor

Finansiär: Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

 

Jonas Öhlund

Grenålder och skadefrekvens för törskate – finns det ett samband?

Mål: I projektet undersöks hur grenskadefrekvenserna gällande törskate skiljer sig åt för vissa grenåldrar. En hypotes är att törskateskador är överrepresenterade i de lägsta grenvarven, det vill säga de äldsta grenarna. Ett eventuellt mönster kan ge vägledande information om törskatens smittoförlopp.

Löptid: 2023

Projektledare: Jonas Öhlund

Beviljat anslag: 100 000 kronor

Finansiär: Skogsstyrelsen

 

sima-mohtashami

Hyggesfritt skogsbruk – här kan det funka

Mål: Markarealen i Sverige, där det finns goda förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk, ska beräknas och presenteras i digitala kartor.

Löptid: 2023–2025

Projektledare: Sima Mohtashami

Beviljat anslag: 1 478 000 kronor

Finansiär: Skogssällskapet

 

 

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 april 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste