Enkät: Skogens framtid

En årlig tradition sedan mer än 50 år tillbaka är när träbranschen träffas på Karlstad Stadshotell för att diskutera trävarumarknaden. Hör vad experter inom marknads- och skogliga frågor har att säga om skogsindustrin, virkespriser, trävarumarknaden och framtidens skogsbruk.Nils Andersson, produktionschef och delägare i AB Hilmer Anderssons sågverk i Väst Värmland

Hur tror du att konjunkturen och ökande kostnader påverkar virkespriserna för skogsägaren på kort och lång sikt?

– På kort sikt tror jag att virkespriserna rimligen går ner till en nivå innan de vänder uppåt igen. På lång sikt tror jag på en prisökning på våra sågade trävaror, vilket medför högre virkespriser till skogsägaren.

Vad är de viktigaste investeringarna framöver för att öka betalningsförmågan till skogsägaren?

– Det jag kan skicka med till skogsägaren är att fortsätta göra det som många redan gör, att sköta om sin skog och skapa mer timmer som håller våra kvalitetskrav. För oss gäller det att kunna utveckla vår industri ännu mer för att kunna ta vara på mer råvara.

Hur tror du framtidens skogsbruk kommer se ut? Mer blandskog och hyggesfri avverkning?

– Jag tror vi kommer se mer blandskog och hyggesfri avverkning. Dock kommer en hyggesfri avverkning föra med sig mycket negativt anser jag. Maskinerna kommer behöva köra i skogen flera gånger och riskera skador på kvarvarande träd och deras rötter samtidigt som skogsägaren kommer få betala för flera maskinöverfarter, vilket blir dyrare.Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna

Hur tror du att konjunkturen och ökande kostnader påverkar virkespriserna för skogsägaren på kort och lång sikt?

– Jag följer egentligen inte utvecklingen för virkespriserna alls. Ser vi däremot till trävarumarknaden så har vi en tuff tid nu, och det återstår att se hur efterfrågan utvecklas närmsta tiden. Vi ser ett minskade utbud på trävaror från framför allt Ryssland på den globala marknaden, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på svenska trävaror. Nu handlar det egentligen om hur lång krisen kommer att vara och hur långt tid det kommer ta för oss att hantera inflationen, räntan och energipriserna. På lång sikt ser jag en stark efterfrågan som kommer vara stark och potentiellt utvecklas ännu starkare i framtiden.

Vad är de viktigaste investeringarna framöver för att öka betalningsförmågan till skogsägaren?

– Återigen sett utifrån ett trävaruperspektiv så tror jag det viktigaste är att svenska sågverk och den svenska sågverksnäringen nu fortsätter ta chansen att investera när de har möjligheten. Då tänker jag framför allt på investeringar som kan öka utbudet av trävaror. Efterfrågan på trävarumarknaden de kommande fem till tio åren kommer att vara högre än vi tidigare sett och här, ser vi redan idag, att vi från sågverks­näringen måste fortsätta på vår resa om att ta vara på råvaran på det mest effektiva ­sättet.

Hur kommer framtidens skogsbruk se ut? Mer blandskog och hyggesfri avverkning?

– Jag tror att vi redan är i en förändring. Det började egentligen redan 1993–1994, i samband med den nya skogsvårdslagen, som vi nu börjar kunna se effekten av. Vi ser att mängden gammal skog ökar, mängden lövträd ökar och alla de andra faktorer som tenderar mot ett mer mångfaldsmässigt skogsbruk är på rätt väg. Jag tror att vi ska fortsätta göra det vi gör fast ännu bättre.Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen

Vad är de viktigaste investeringarna framöver för att öka betalningsförmågan till skogsägaren?

– När efterfrågan på träprodukter ökar så kommer även efterfrågan på virke att öka. Rent generellt i sågverksnäringen handlar det hela tiden om att arbeta vidare med innovation och råvaruutnyttjande, att få ut mer värdefull råvara. Det är sådant som gagnar betalningsförmåga.

Vad tänker du om EU:s planer att återställa stora arealer till naturskog?

– Det är en fråga som är under förhandling och som kan få mycket stor potentiell betydelse i Sverige. Det handlar först och främst om hur man identifierar naturskog, vilket återstår att se. Potentiellt kan det få väldigt stora konsekvenser för svenskt skogsbruk.

Hur kommer framtidens skogsbruk se ut? Mer blandskog och hyggesfri avverkning?

– Som skogsägare har man i dag väldigt fria tyglar att göra vad man vill med sin skog. Det tycker jag är bra, alla skogsägare resonerar inte lika kring hur man bör bedriva skogsbruk. Debatten går mer mot det hyggesfria skogsbruket med blandskog, det testas lite överallt och kommer framöver säkerligen bli mer vanligt i landet. Jag skulle tro att framtidens skogsbruk kommer bli mer varierat per automatik när skogsägarna själva fortsatt får bestämma.Erik Brandsma, vd på Sveaskog

Hur tror du att konjunkturen och ökande kostnader påverkar virkespriserna för skogsägaren på kort och lång sikt?

– Byggbranschen är en väldigt bra indikator för konjunkturen. Vi har börjat se en lägre efterfrågan på sågade trävaror, vilket betyder att priserna går ner på kort sikt. Långsiktigt är jag dock övertygad om att efterfrågan på sågvirke och sågvirkesprodukter kommer vara hög. Många ser redan nu nyttan av att använda träråvara i stället för de material som skapar mer koldioxidutsläpp vid nybyggen. I takt med utvecklingen tror jag också att trä kommer användas än mer i framtiden.

Vad är de viktigaste investeringarna framöver för att öka betalningsförmågan till skogsägaren?

– Jag vet inte riktigt om det behövs några direkta investeringar framöver. Det viktigaste tror jag är att vi får mer transparens på virkesmarknaden. Vi behöver även få ett prislyft på den svenska virkesmarknaden. Om vi ser till våra europeiska grannar så har de mycket högre priser än vi.

Hur kommer framtidens skogsbruk se ut? Mer blandskog och hyggesfri avverkning?

Vi kommer att se ett mer varierat skogsbruk i framtiden med olika intensitet, där jag tror att tätortsnära skogar kommer att brukas på andra sätt än i dag.

Det kommer även fortsättningsvis tas mycket hänsyn till biologisk mångfald, rennäringen, klimatet och friluftslivet.
 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste