Stora skador på ungskog i norr visar ny inventering

I en ny inventering som gjorts av SLU på uppdrag av Skogsstyrelsen syns det att ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län drabbats hårt av olika skador. Nästan 40 procent av ungskogen har drabbats av antingen viltbete, skadesvampar eller både och.

Törskaten är känd på svensk tallskog sedan slutet på 1800-talet och orsakar årligen stora skador i framför allt Sveriges norra delar. Foto: Ellinor Lindmark

Skador orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Sverige. Skadorna påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad, och orsakar därmed stora förluster för skogsägarna, samhället och klimatet.

–  Att så mycket som 40 procent är skadat är allvarligt och oroar oss. Det innebär stora ekonomiska förluster för skogsägare men påverkar även arbetstillfällen i regionen och klimatet när inte träden överlever eller växer som det är tänkt, säger Tobias Gramner, projektledare för samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige, i ett pressmeddelande.

Tallen drabbas värst

Det har inventerats uppskattningsvis 1,4 miljoner hektar ungskog. Inventeringen visar att det finns en skillnad mellan de olika länen. Jämtland har flest skadade träd i kategorin ”betydande skador”, 34 procent, Västernorrland 31 procent. Väster- och Norrbotten har minst, 22 respektive 25 procent.

Tallen är det trädslag som drabbats hårdast. Inventeringen visade att 48 procent av tallstammarna har minst en skada. Av dessa har 28 procent en betydande skada.

Viltskador dominerar

Främst är det viltskador på tall som dominerar bland skadorna men svampen är också mycket bekymmersam. I Norrbottens kustland verkar angreppen öka av skadesvampen törskate.

Älgarnas betesskador försämrar virkeskvalitén och tillväxten hos skogsägare runtom i landet. Foto: Jesper Stenmark

Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att skogsägare lär sig att känna igen de vanligaste skadorna och vad de kan göra åt dem. I skadade och glesa ungskogar måste skötseln ofta anpassas, vilket ställer stora krav på skogsägaren.

– Gemensamt med alla aktörer arbetar vi nu med att öka kompetensen hos skogsägare och skogsbrukare att känna igen olika skogsskador och sköta skadade bestånd, bland annat med utbildningar i skogen och digitala skogskvällar, säger Tobias.

 

Läs hela rapporten: SLU.se

Mer om multiskadad skog: Multiskadad skog - Skogsstyrelsen

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste