Färre skador på forn-och kulturlämningar

Skadorna på forn- och kulturlämningar i skogen i samband med avverkning minskar. Det visar en inventering av Skogsstyrelsen.

Ett odlingsröse som körts över i samband med avverkning. Foto: AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen

Andelen skadade och grovt skadade lämningar ligger på 11 procent, vilket är den lägsta nivån sedan mätningarna började 2012. Men norra Norrland är ett område där problemen i stället ökat.

– Vi ser ännu ett år med minskade skador, men minskningen är liten och skadorna ligger totalt sett fortfarande på en för hög nivå, särskilt i norra delarna av landet, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kartlägger skadorna

Typ av skada fördelat på fyra landsdelar. Grafik: Skogsstyrelsen

1500 kända och registrerade kulturlämningar inventeras av Skogsstyrelsen varje år. Det kan röra sig om gravfält, husgrunder och stenåldersboplatser. Syftet med inventeringen är att kartlägga ringa till grova skador, som uppstått på kulturlämningar vid föryngringsavverkning och samtidigt se över vilka åtgärder som vidtagits för att minska skadorna.

Efter årets inventering konstaterar Skogsstyrelsen att skadorna sjunkit från 13 procent till 11 procent sen 2021 och från 22 procent 2020. Däremot står norra Norrland fortfarande för en fortsatt hög andel skada och grovskada och har ökat till från 16 till 17 procent senaste året.

Den vanligaste orsaken generellt sett i landet är markberedning, exempelvis harvning för att de nya plantorna ska överleva och växa bättre. Men i norra Norrland orsakas skadorna i högre grad av rotvältor från vindfällda träd och nedrisning.

Upp till länsstyrelserna

Eftersom skadorna klassas som ett brott mot kulturmiljölagen, rapporterar Skogsstyrelsen in skadorna till respektive länsstyrelse som sedan gör en bedömning om åtalsanmälan ska göras.

– Rätt information och kunskap i alla led är den avgjort viktigaste faktorn för att vi ska komma till rätta med det här. Nu behöver alla aktörer öka takten i det arbetet, säger AnnKristin.

En åtgärd som visat sig vara ett effektivt sätt att minska skadorna, är så kallade kulturstubbar. Alltså en hög stubbe på 1,3 meter som markerar kulturlämningar i terrängen. Där de finns minskar skadorna betydligt.

Mer fakta:

Kulturlämningar är fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. I skogen kan det finnas fornlämningar som stenåldersboplatser och gravar men också andra yngre kulturhistoriska lämningar som berättar om människans historia som till exempel kolbottnar (lämningar efter kolmila) och husgrunder.

Skadegrader som används vid inventeringen: 

·      Ingen skada

·      Ringa skada – till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador

·      Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel måttliga körskador och viss markberedning

·      Grov skada - irreversibla skador som kan ej återställas

Källa: Skogsstyrelsen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 december 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste