Nya regeringens viktigaste uppgifter i skogen: Stärk brukanderätten och konkurrenskraften

I sin regeringsförklaring lyfte statsminister Ulf Kristersson det svenska skogsbruket. Budskapet är ljuv musik för oss som vill se ett ansvarsfullt aktivt skogsbruk.

 

De senaste åtta åren har de av Socialdemokraterna ledda regeringarna misslyckats med att stärka skogsägarnas trygghet ifråga om ägande- och brukanderätten. Trots att det var en viktig punkt för Centerpartiet, när de ställde sina röster i riksdagen till Socialdemokraternas förfogande, upplever många skogsägare att utfallet under perioden blev det motsatta.

Aktivt brukad svensk skog är en viktig del av omställningen till ett mer hållbart samhälle, där naturliga material premieras och bioenergi från fotosyntesen bejakas.

I regeringsförklaringen lyfte statsminister Ulf Kristersson vikten av tillgång till ett överflöd av fossilfri el. Här byter regeringen benämning. Tidigare hette det att Sverige skulle nå målet om 100% förnybar el. Nu inkluderas kärnkraft och det är fossilfri el som är målet.

Sveriges unikt dyra drivmedel avhandlades också redan i regeringsförklaringen. Här vill regeringen att den för Sverige unikt höga reduktionsplikten från 2024 sänks till EU:s miniminivå. Det innebär krav på mindre andel biobränsle än tidigare plan.

Det är lätt för kritiker att se både ändringen av målet för elproduktionen från förnybart till fossilfritt och ändrad plan för ökningen av reduktionsplikten som negativt. Men det är inte nödvändigtvis dåligt för jord- och skogsbruket i Sverige.

Idag är elproduktionen från biogas och kraftvärme baserad på skogsråvara väldigt liten. Importerat avfall och importerade biobränslen dominerar. Om inte den internationella konkurrenskraften för svenskt jord- och skogsbruk stärks förblir den svenska andelen av biobränslen försvinnande liten. Fokus bör ligga på stärkt internationell konkurrenskraft så vi kan öka vår produktion av energi från jord- och skogsbruket. Vi ska såklart vara nettoexportörer av bioenergi.

EU vill ta makten över svensk skogspolitik. Här måste den nya regeringen tydligt stå emot. Svenskt skogsbruk får inte vara EU:s lekstuga för experiment med känslostyrd miljöpolitik, som att svensk skogsråvara inte ska få klassas som förnybar eller att skogsägare ska tvingas räkna och könsbestämma småfåglar inför skogsskötselåtgärder (svensk tolkning av EU:s Artskyddsförordning).

Skyddad skogsareal kan inte jämföras mellan länder i procent, där till exempel en enda svensk kommun har mer skyddad skog än hela Danmark.

Den aviserade energipolitiken och fokus på stärkt äganderätt är goda nyheter för svenska skogsägare. Det är dock genomförande som räknas. Upp till bevis, regeringen.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera