Rekordstarkt kvartal tre

Mellanskog gör sitt bästa resultat för kvartal tre någonsin. Ökade priser gentemot industrin ligger bakom det goda resultatet.

Det finns ett fortsatt stort behov av svensk skogsråvara, men till följd av energikrisen i Europa har konkurrensen hårdnat. Mellanskog kommer utöka sitt sortiment med rensorterad aspmassaved i föreningens södra geografier. För att kunna hantera ökade volymer och fler olika sortiment av virke ska man investera och bygga ut virkesterminalen i Kjula, Eskilstuna, nu under hösten. Foto: Björn Schubert

Rörelseresultatet för kvartal tre uppgår till 34 Mkr jämfört med 24 Mkr förra året.

– Mellanskog har aldrig gjort ett starkare kvartal tre, organisationen levererar på en hög nivå och därmed drar vi fortsatt nytta av den goda konjunkturen. Sågverkskonjunkturen försvagas men vårt intressentbolag Setra går mot ännu ett starkt årsresultat, vilket visar på nyttan av att vara sågverksägare, säger vd Fredrik Munter, i ett pressmeddelande.

Skapa nytta

Mellanskogs vd Fredrik Munter.
Foto: Jocke Lagercrant

Mellanskogs finansiella ställning har stärkts ytterligare och nu är räntebärande tillgångar större än räntebärande skulder, vilket ger en negativ nettolåneskuld. Detta ger utrymme för att skapa nytta och lönsamhet för medlemmarna framöver.

– För fjärde gången i år kan vi höja virkespriset för medlemmarna, och medlemstillströmningen fortsätter att vara god, säger vd Fredrik Munter.

Trots kostnadsinflation och högre avverkningskostnader har gallringsaktiviteten och lönsamheten kring detta ökat. Detta till följd av bra prisutveckling på massaved i Mellansverige.

Oklara frågor

Framöver finns det dock fortsatta orosmoln kring de långsiktiga politiska spelreglerna. Hur det blir med artskyddet samt EU:s långsiktiga syn på svenskt skogsbruk är avgörande frågor som den nya regeringen måste ta tag i, menar Mellanskog.

– Jag vill hälsa Peter Kullgren hjärtligt välkommen till jobbet som landsbygdsminister. Politiken har en lång rad viktiga frågor att reda ut för att skapa långsiktiga stabila spelregler för skogsägarna, men framförallt för samhällets möjlighet att möta några av de största utmaningarna vi står inför, säger Fredrik Munter.

Fakta: Nyckeltal

• Omsättning 3 240 Mkr (2 908) 
• Leveranser 4 247 tm³fub¹ (4 216)¹
• Rörelseresultat 108 Mkr (82)
• Finansnetto 270 Mkr (20)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 514 Mkr (136)
• Likviditet 2 378 Mkr (1 696)
• Finansiell nettoskuld² -83 Mkr (360)

¹ m³fub= kubikmeter fast volym under bark
² Finansiell nettoskuld = Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och kassa
Siffror inom parentes anger föregående år motsvarande period. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera