Innovativ virkesmätning vinner uppsatsstipendium

Per Eriksson från Älmhult vinner årets uppsatsstipendium från Landshypotek Bank. Hans uppsats handlar om skogsbruk och hur bättre mätmetoder för virket kan bidra till både effektivare produktion och ökad hållbarhet.

Årets uppsatsvinnare Per Eriksson mottar diplom och symbolisk prischeck från juryns ordförande Agneta Hjellström vid prisutdelningen på SLU i Ultuna. Foto: Landshypotek Bank

Landshypotek skriver i ett pressmeddelande att en stor utmaning för svenskt skogsbruk är att korrekt mäta virket. Den traditionella metoden för att mäta leder till bortfall, något som är negativt för både skogsbrukaren och klimatet. I den vinnande uppsatsen lyfter Per Eriksson i stället fram skördarmätning och visar hur det effektiviserar hela processen. Resultaten kan få stor praktisk tillämpning i hela den svenska skogsindustrin.

– Vinnaruppsatsen tar upp något som berör alla skogsbrukare i Sverige. I studien har Per Eriksson visat på att den traditionella mätmetoden leder till onödigt slöseri i processen för virkesanskaffning. Vi blev otroligt imponerade över det innovativa förhållningssättet och han har redan fångats upp av skogsindustrin som vill ta detta vidare. Det säger en del om kvaliteten i denna examensuppsats, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

SLU Ulltuna

Per Eriksson skrev uppsatsen som ett examensarbete vid institutionen för skogsekonomi vid SLU Ulltuna och är mycket glad över att få ta emot stipendiet.

– Det är väldigt roligt och hedrande att Landshypotek uppmärksammar min uppsats och ser nyttan med den. Stipendiet är en fantastisk avslutning på mina studier som även motiverar mig att vidareutveckla ämnet skördarmätning, säger vinnaren Per Eriksson.

Läs uppsatsen

Pers uppsats ”Wood procurement using harvest measurment - For improved management of forest operations” finns att läsa på SLU:s databas.

Juryns motivering


Författaren har föredömligt studerat virkesanskaffningsprocessen, som är en aktuell utmaning för både skogsägare och skogsindustrin. Det är en gediget genomförd uppsats som på ett nytänkande sätt tar in komplexiteten i processen ur olika intressenters perspektiv och där en central del är att värdera och utläsa skördardata.

På ett konkret sätt ger studien en helhetsbild över värdeskapande delar i processen från virkesbeslut i skogen till dess nyttjande i skogsindustrin och var värden skapas. Studien visar tydligt hur man kan förbättra effektiviteten, flexibiliteten och vad betalningen till skogsägaren baseras på. Den visar vad som efterfrågas och kan bidra till en kvalitetsförbättring i flera led i processen. Uppsatsen har stor praktisk tillämpbarhet.

Uppsatsen uppfyller väl Landshypoteks kriterier för stipendiet. Det är också en uppsats som väcker nyfikenhet hos läsaren att vilja veta mer om processen och vad som efterfrågas.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera