I år förväntas Sveriges bruttoavverkning bli något lägre

I en ny prognos från Skogsstyrelsen väntas årets bruttoavverkning bli något lägre än rekordåret 2021. Den uppskattade minskningen förklaras av förändrad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin och förändrad nettoimport av rundvirke.

Enligt Skogsstyrelsen verkar det som att avverkningen av sågtimmer minskar men massaveden ökar. Foto: Komatsu Forest

Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större. Årets avverkning bedöms enligt Skogsstyrelsens prognos minska något till cirka 96 miljoner skogskubikmeter. 

År 2021 avverkades det mest någonsin bortsett från stormen Gudrun 2005. Källa Skogsstyrelsen 

Sågtimmer:

Avverkningen av sågtimmer bedöms minska som en effekt av att årets produktion av sågade trävaror väntas bli 4 procent lägre än under 2021

Massaved:

Avverkningen av massaved bedöms öka med 5 procent som en följd av att skogsindustrins produktion av massa väntas bli högre i år.

Rundvirke:

Avverkningen bedöms öka något som en följd av en minskad nettoimport av rundvirke. Nettoimporten bedöms minska med 8 procent då exporten av rundvirke väntas bli högre i år än 2021.

Sammantaget innebär dessa förändringar att årets avverkning väntas bli något lägre än 2021.

Regional avverkningsstatistik

Enligt Skogsstyrelsen och deras statistik för perioden 2019–2021 visar det sig att Västerbottens län avverkat mest. (8,8 miljoner skogskubikmeter) vilket är ungefär nio procent av Sveriges totala avverkning. Västra Götalands län kommer på andra plats med 8,2 miljoner skogskubikmeter avverkat.

Skogsstyrelsens prognos

Skogsstyrelsen tar årligen fram en prognos för årets avverkning. Prognosen som rapporteras till UNECE/FAO tar sin grund i prognoser och bedömningar av sågverksproduktionen, massaproduktion, förbrukning av rundvirke för energiändamål, utrikeshandel med rundvirke och lagernivåer av rundvirke.

Vill man läsa mer om statistiken kan man göra det under flera länkar på Skogsstyrelsens hemsida.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera