Miljöanpassad skogsgödsling ska snabba på klimatomställningen

Regeringen beslutade nyligen om att ge SLU i uppdrag att ta fram en förstudie om miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt. Detta uppdrag ska bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen.

Foto: Björn Schubert

– En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen är viktigt för att vi ska leda klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Det känns spännande och viktigt att SLU nu ska undersöka hur skogsgödslingen kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till detta säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

SLU kommer ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan utvecklas så att en större andel av skogsmarken kan gödslas samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras. Förslagen ska inkludera effekterna på kolsänkan både i ett kortare perspektiv till 2030, och i ett längre perspektiv till 2050. Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

Ökad hållbar tillväxt i skogen är en för regeringen prioriterad fråga. I enlighet med skogspropositionen har Skogsstyrelsen nyligen uppdragits att bland annat ta fram ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen samt att se över hur regellättnader kan underlätta villkoren för företagande inom skogssektorn. Samtidigt ska synergieffekter eftersträvas som gynnar skogspolitikens båda mål om produktion och miljö.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera