Ny dom: utredningsansvaret för att följa artskyddet ligger hos skogsägaren

En ny dom från mark- och miljödomstolen i Östersund visar att det är skogsägaren som har utredningsansvaret innan en avverkning för att visa att miljöbalken och artskyddet följs. 

Foto: Mostphotos

Domstolen menar samtidigt att Skogsstyrelsens föreläggande till skogsägaren att göra utredningen inte innebär någon inskränkning av äganderätten.

– Detta är första domen på det här området och den visar att vi hanterar behovet av ytterligare utredning inom artskyddet på rätt sätt. Den bekräftar att Skogsstyrelsen gjort en korrekt anpassning till rättsutvecklingen på det här området. Nu får vi avvakta om domen överklagas och vi förväntar oss också att det kommer fler domar på det här området framöver, säger Thomas Mårtensson, tf enhetschef vid Skogsstyrelsens tillsynsenhet, i en nyhetsartikel från Skogsstyrelsen.

I januari i år bad Skogsstyrelsen en skogsägare i Jämtland om komplettering av uppgifter från skiftet som skulle avverkas. Skogsägaren överklagade Skogsstyrelsens beslut om komplettering av bland annat en fågelinventering inför avverkningen då han ansåg förhållandena på platsen redan var kända och att Skogsstyrelsen saknade rättsligt stöd för ett sådant krav och att det bryter emot äganderätten.

Skogsstyrelsen skriver i sin artikel:

"Domstolen konstaterar att åtgärder i skogen omfattas av miljöbalken parallellt med skogsvårdslagen. Domstolen konstaterar även att kunskapskravet i miljöbalken gäller alla som bedriver en verksamhet eller som vidtar en åtgärd. Utgångspunkten är därför att markägaren är en verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därför också har ansvaret för att skaffa sig den kunskap som behövs. Markägaren har i egenskap av verksamhetsutövare skyldighet att utföra de undersökningar som krävs för att Skogsstyrelsen ska kunna bedriva sin tillsyn. Om det saknas grundläggande information faller det enligt domstolen på den som utför åtgärden att ta fram den."

Bryter inte mot äganderätten

"Den utredning som krävts av Skogsstyrelsen kan enligt domstolen inte anses gå längre än vad som krävs för att Skogsstyrelsen ska kunna uppfylla syftet med sin tillsynsplikt. Den är därmed inte oproportionerlig, enligt domstolen, som anser att Skogsstyrelsen har gjort rätt som beslutat om föreläggandet."

"Enligt mark- och miljödomstolen innebär heller inte ett föreläggande om att skogsägaren ska göra en utredning att rådigheten över fastigheten inskränks. Föreläggandet bryter därmed inte heller mot äganderätten. Därför avslår mark- och miljödomstolen överklagandet."

"Tidigare har ett antal domar gjort att Skogsstyrelsens tillsyn flyttat över i miljöbalken och lett fram till de nya arbetssätt som nu införts. Den här domen är den första i frågan om att det krävs inventeringar om fridlysta arter av markägaren."

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer under Skogsstyrelsens länkar.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera