Dubbelt så mycket viltskador som målet

16 000 provytor kontrollerats årligen i Skogsstyrelsens inventering i Svealand. Tolv procent av de unga tallarna i Svealand har skadats eller i värsta fall dött som en följd av bete från i huvudsak älgar. Därmed är skadorna på en i princip oförändrat hög nivå och mer än dubbelt så höga som målet på max fem procent.

Inget län i Svealand klarade av målet om max fem procent betesskador. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen

– Det är tråkigt att vi fortsatt står och stampar här, trots att markägare varit aktiva med att sätta mer tall och att antalet älgar minskat på många håll. Men att förändra detta tar tid och alla aktörer behöver hålla ut med att fortsätta plantera tall och samtidigt anpassa antalet älgar och andra hjortdjur, säger Matts Rolander, viltsamordnare vid Skogsstyrelsens Region Mitt, i ett pressmeddelande.

De län i Svealand som har högst andel skadade yngre tallar (18 procent respektive 14 procent) är Värmland och Södermanland. Resultaten från Svealand spretar mellan områdena, men det finns några älgförvaltningsområden i Dalarna där skadorna tycks ha minskat så pass att målet nåtts. Om detta är en engångsföreteelse eller ej får kommande inventeringar visa. Det behövs resultat från flera år för att se om det är en trend. Man kan dock konstatera att inget av länen i Svealand har uppnått fem procents målet.

– Att minska betesskadorna genom att öka mängden tallar är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och samarbete mellan jägare och markägare. Det bygger inte minst på att markägarna törs sätta tall utan alltför stor risk att den blir nedbetad, säger Matts Rolander.

Älgarnas betesskador på ungskog leder till en försämrad virkeskvalitet och minskad tillväxt i skogen. Det innebär ekonomiska förluster för skogsägaren och samhället, uppemot miljardbelopp årligen, visar tidigare beräkningar. Det är Skogsstyrelsen som har fått i uppdrag av politiken att minska skadorna i skogen och målet när det gäller viltbetesskadorna är att andelen ungtallar med färska skador inte ska vara högre än fem procent. Årets inventering omfattar nästan samtliga älgförvaltningsområden i landet och i Svealand har 16 000 provytor i ungefär 5 000 ungskogar kontrollerats.

Så görs inventeringen Äbin

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin. Den visar hur omfattande betesskadorna är på tall av främst älg men även andra hjortdjur.

Äbin är en etablerad metod som används inom älgförvaltningen. Inventeringen utförs i fält på slumpmässigt utvalda rutor runt om i landet. Varje år inventeras cirka 45 000 provytor i cirka 12 500 ungskogar.

Inventeringen baseras på en kvalitetssäkrad statistisk metod som beräknar hur många av träden inom ett inventeringsområde som skadats av hjortdjur. Äbin tar även fram uppgifter om trädslag som är särskilt begärliga för viltet; rönn, asp, sälg och ek. Dessutom ger inventeringen information om vilka trädslag som använts då ungskogen anlades.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

Alla siffror från inventeringen hittar du här: Abin Rapport (skogsstyrelsen.se)

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera