Förorenat tallfrö ger förödande konsekvenser

Diplodia utbrott på tall har varit något av ett mysterium skriver SLU Alnarp i sitt nyhetsbrev. Men efter ny forskning tror man att det kan bero på dödliga svampar som följt med fröerna. 

Michelle Cleary, forskare vid det skogspatologiska laboratoriet i Alnarp. Foto: SLU
Iva Franic, forskare vid det skogspatologiska laboratoriet i Alnarp. Foto: SLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är sedan länge välkänt att importerade växter kan ha oönskade fripassagerare med sig i form av patogena svampar och insekter. Exempel på sjukdomar som fått fotfäste i Sverige efter att importer skett är exempelvis almsjukan, askskottssjukan och phytophthora, vilka har gett förödande konsekvenser. Men att också fröer kan bära med sig skadegörare har varit förbisett i skogsbruket

– Vi tror att det kan vara orsaken till diplodia som dödar tallar. Problemen blev allmänt kända hösten 2016 efter ett stort angrepp i närheten av Arlanda. Därefter har flera angrepp upptäckts och vi vet nu att sjukdomen funnits ganska länge i landet. Vår hypotes är att boven i dramat är infekterat tallfrö, säger Michelle Cleary, forskare vid det skogspatologiska laboratoriet i Alnarp, i ett nyhetsbrev.

År 2020 publicerade Michelle och hennes kollegor en studie i den vetenskapliga tidskriften Forests. I den artikeln så beskrivs riskerna med att importera bland annat tallfrö. Resultaten som beskrivs i artikeln bygger på olika analyser från flera arter av tall. I resultaten kunde man konstatera att svampen var livskraftig.

– Det är troligt att angripet frö levererats till plantskolor. Där har de använts för att driva fram plantor som är koloniserade av den farliga svampen, säger Michelle Cleary.

Svårt att upptäcka svampen

Hotet mot plantan är nästan omöjligt att upptäcka eftersom plantorna verkar helt friska, det beror på att sjukdomen diplodia först etableras som en ”endofyt”. En endofyt är en svamp som lever inuti värdväxten utan att orsaka någon skada eller visa symptom på sjukdom. Man har dock kunnat se att svamparna ändrar sitt beteende och blir patogena efter att trädet exempelvis utsatts för torka. Angreppen visar sig främst på ung tall genom att bruna och döda årsskott visar sig.

När man väl får upp ögonen för risken med förorenade fröer så finns det möjligheter att göra något åt dem.

– Inom jordbruket har man metoder för att preparera fröerna, men för skogsbruket är det något nytt. Vi håller nu på att kartlägga hoten och hitta metoder för att behandla fröerna, berättar Iva Franic, forskare vid det skogspatologiska laboratoriet i Alnarp.

RNA-teknik

Iva Franic har forskat om svampar på fröer från barrträd och arbetar nu vidare med frågorna på det skogliga patologi-laboratoriet i Alnarp. Forskningen är inriktad på fröer från tall, contorta och gran.

Det första man vill ta reda på är vilka svampar som finns bland fröerna och i stället för att använda sig av DNA-analyser så utvecklas en RNA-baserad teknik. Fördelen med RNA är att den bara detekterar levande materia vilket naturligtvis bara är det som utgör ett hot mot en framtida planta.

Det andra man vill veta är hur man kan avlägsna de farliga svamparna från fröerna utan att skada dem.

– Det finns flera tänkbara metoder, däribland värme och UV-ljus. Vi är på god väg att minska riskerna med att få skadegörare via fröer och plantskolor, berättar Iva Franic.

Michelle Cleary menar att deras forskning tagit flera kliv framåt under den senaste tiden.

– I vårt laboratorium utvecklas nya verktyg för att upptäcka olika patogener genom att redan i fält kunna identifiera dem, i löv, bark och ved genom DNA-analyser. Resultaten kan fås på några timmar i stället för att behöva vänta dagar eller veckor. Tekniken kan också tillämpas på plantskolor för att screena fröpartier och identifiera potentiella faror. Diplodia är ett av flera hot som kan avvärjas. Intresset från näringen är stort och svenska skogsplantor är engagerade i forskningsprojektet, berättar Michelle Cleary.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera