Svårt att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar till 2030

Enligt Skogsstyrelsens bedömning utifrån regional uppföljning kommer ”Levande skogar” inte att uppnås i något av landets 21 län till 2030. Miljötillståndet för Levande skogar beskrivs som neutralt med regionala skillnader.

Ett av de kriterier som är svårast att nå är bevarandet av kulturmiljövärden där skogsbruket har en stor påverkan genom markberedning.
– För varje år med höga skadenivåer så försämras miljötillståndet när delar av vårt kulturarv förstörs. Om vi kommer nå målet vad gäller skador på kulturmiljöerna till år 2030 är en bra fråga att ställa till skogsbrukets aktörer. Från myndighetshåll gör vi ju just nu bedömningen att vi tyvärr inte verkar göra det med dagens åtgärder och det resultat vi ser av dem, uppger Vanja Strand på Skogsstyrelsen i en skriftlig kommentar. Foto: Björn Schubert

Miljökvalitetsmålet Levande skogar ingår i länsstyrelsernas årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, där miljöarbetet i respektive län bedöms. Levande skogar bedöms efter totalt nio kriterier som bland annat att skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna samt att skogens ekosystemtjänster bibehålls.

Kommer inte nås

– Vår bedömning är att Levande skogar inte kommer att nås i något av länen till år 2030 med de åtgärder som gjorts så här långt. Det finns dock skillnader mellan länen när det gäller hur vi bedömer trenden för utvecklingen i miljön, säger Vanja Strand, regional samordnare för miljömålsuppföljningen på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen bedömer trenden för Levande skogar som neutral i många län, där negativa och positiva trender väger upp varandra. Län där målen bedöms som neutrala är bland andra Stockholm, Blekinge, Örebro, Skåne och Västmanland.

I Halland, Norrbotten, Dalarna, Värmland, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland bedömdes trenden som negativ under 2020 och det är något som kvarstod under 2021. Även i Västra Götaland var bedömningen under fjolåret att trenden utvecklades negativt.

Samtidigt pekar Skogsstyrelsen på att mycket görs för att komma närmare målen i Levande skogar. I redovisningen för Västra Götaland lyfts exempelvis åtgärder för vitryggig hackspett, formellt skydd och frivilliga avsättningar.

Långsam takt

 I regionen med fjällnära skog lyfts hanteringen av ansökningar om tillstånd till avverkning av skogar med höga naturvärden, att länsstyrelserna inventerat skogliga värdekärnor i skog nära eller ovan fjällnära gränsen och att delar av skogsbruket gjort en avsiktsförklaring angående skydd av fjällnära skog.

– Det görs många bra åtgärder för att vi ska nå miljömålet Levande skogar, men tyvärr är takten i arbetet för långsam i förhållande till negativa förändringar som exempelvis skador på kulturmiljöer och förlust av livsmiljöer för hotade och känsliga arter, säger Vanja.

Den årliga regionala uppföljningen av miljömålen presenteras samlat av RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet). Den nationella årliga uppföljningen som presenteras i mars 2022 bygger bland annat på de regionala uppföljningarna. 

Levande skogar bedöms enligt nio olika preciseringar:

 

  • skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,
  • skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna,
  • skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur,
  • naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,
  • hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar,
  • främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald,
  • genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,
  • natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och
  • skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera