Det krävs för nybildning av skogsfastighet

Krönika: För att en fastighet ska kunna ny- eller ombildas krävs normalt ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäteriet. En fastighet kan nybildas genom fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, sammanläggning och klyvning medan ombildning av fastighet sker genom fastighetsreglering. Regler om fastighetsbildning återfinns i fastighetsbildningslagen (FBL). För att en fastighet ska kunna ny- eller ombildas krävs att de allmänna lämplighets- och planvillkoren i fastighetsbildningslagens tredje kapitel är uppfyllda. Merparten av bestämmelserna i fastighetsbildningslagens tredje kapitel gäller för all fastighetsbildning. För skogsbruksfastigheter finns dock särskilda bestämmelser i 3 kap. 5 och 7 §§ FBL.

 

Av 3 kap. 5 § FBL, som även gäller för jordbruksfastigheter, framgår att fastigheter för att anses lämpliga för skogsbruksändamål ska ha en sådan storlek, sammansättning och utformning att de medger att det företag som ska bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn ska tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Det så kallade företagsekonomiska kravet innebär att det företag som ska bedrivas på fastigheten åtminstone ska kunna lämna ett visst positivt bidrag till brukarens försörjning.

Hänsyn ska tas inte enbart tas till virkesavkastning utan även till möjligheterna att erhålla annan avkastning genom bland annat jakt, fiske eller bärplockning. Hänsyn ska även tas till möjligheten att kombinera skogsbruket med annan verksamhet på orten till exempel stuguthyrning, turistverksamhet och småindustri. Sett till praxis är en bra utgångspunkt att en skogsbruksfastighet som ny- eller ombildas ska ha en årlig virkesavkastning om mellan 50 - 100 skogskubikmeter för att uppfylla det företagsekonomiska kravet.

 I 3 kap. 7 § FBL finns särskilda bestämmelser till skydd för skogsnäringen. Bestämmelsen innebär att en skogsbruksfastighet inte får delas på ett sådant sätt att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. Fastighetsbildning får inte heller innebära skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Syftet med bestämmelsen är att förhindra delning av skogsbruksfastigheter i mindre bruksenheter som ur ekonomisk synpunkt inte blir intressanta att sköta. Vid en prövning av 3 kap. 7 § FBL ska bland annat de berörda skogsbruksfastighetens skiftesstorlek och skiftesform, terrängförhållanden samt årliga tillväxt beaktas. En årlig tillväxt mellan 200 – 250 skogskubikmeter och skiftesbredd om 150 meter är två riktmärken för när en skogsbruksfastighet som ny- eller ombildas kan bedömas ha en lämplig arrondering.

 

Christian Postolovski
Jurist på Vesterlins

Artikeln publicerades måndag den 27 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste