Ökad rasrisk i skogen med förändrat klimat

Enligt Skogsstyrelsen kan skogsbruksåtgärder i framtiden leda till rasrisk och erosion i känsliga miljöer. Upp emot en halv miljon hektar berörs och nu menar myndigheten att åtgärder behövs för att minska riskerna.  

Omkring 500 000 hektar skogsmark i Sverige bedöms vara känslig med risk för ras och erosion. I en ny rapport belyser bland andra Skogsstyrelsen bristen på kunskap kring ras och utredning av orsaker bakom inträffade ras. Foto: Anja Lomander, Skogsstyrelsen

Ras och erosion kan vara farligt både för den som utför skogsarbeten och för de som färdas på exempelvis vägar eller järnvägar som riskerar att blockeras av rasmassor. Skogsstyrelsen menar att den ökade rasrisken är ett hot mot viktig infrastruktur, biologisk mångfald och inte minst mot skogsbruket som begränsas.

Tydliga indikationer

Riskerna med ras och erosion i skogsmark belyses nu i en ny rapport som tagits fram i samarbete med MSB, Statens geotekniska institut och Trafikverket med finansiering av SMHI.

– Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatförändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Brist på kunskap

Enligt Skogsstyrelsen påverkar i princip alla skogliga åtgärder, från trädslagsval och avverkning till markberedning, terrängkörning och byggnation av skogsbilvägar risken för erosion, ras och lokala översvämningar i branta och instabila områden. Totalt bedöms omkring 500 000 hektar vara av brant och känslig karaktär och rapporten lyfter flera incidenter där man kunnat se ett samband.

Samtidigt visar rapporten också att det saknas kunskap om riskerna i samhället och att orsakerna inte utreds och dokumenteras i tillräcklig utsträckning.

– Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Förslag för minskad rasrisk:

  • Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå.
  • Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken.
  • Bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
  • Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga.
  • Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste