Arkeologer hjälper Sveaskog med kulturhänsynen

I Gävleborg arbetar statliga Sveaskog nu tillsammans med Arkeologer för att bättre kunna ta hänsyn till kultur- och fornlämningar i samband med olika skogsbruksåtgärder. Åtgärden är ett komplement till det befintliga arbetet med kulturmiljöregistret.

68 olika lämningar hittades när Sveaskog tog hjälp av arkeologer från Länsmuseet i Gävleborg och Undersviks Hembygdsförening för inventering av ett område bå bolagets marker i Svedåsen. Foto: Länsmuseet Gävleborg

I skogen finns många mer eller mindre synliga och kända lämningar efter människor som bott och verkat i skogs- och landsbygd. Dessa lämningar klassas som antingen kultur eller fornlämningar och är skyddade enligt Skogsvårdslagen och kulturmiljölagen. Därför är det viktigt för skogsbruket att skydda och bevara dessa lämningar vid alla former av skogsvårds- och skogsbruksåtgärder.

Flera lärdomar

Genom samarbetet med arkeologer och hembygdsföreningar i inventeringarna vill Sveaskog ytterligare förstärka kunskapen om hur dessa värden ska identifieras och tillvaratas. Man har därför samarbetat med arkeologer från Länsmuseet i Gävleborg i en inventering av området Svedåsen som är beläget i Undersviks gamla socken i Bollnäs kommun och utgör Undersviks finnskog. 

– Att bevara forn- och kulturlämningar i skogen är viktigt för oss och dessutom ett lagkrav. Det förekommer att lämningar skadas i samband med skogsbruk, ofta på grund av bristande underlag och information. Därför tar vi i detta komplicerade fall, som Svedåsen är, hjälp av arkeologer och vi ser fram emot att ta med oss fler lärdomar för att utveckla vårt arbetssätt ytterligare, säger Andreas Johansson som är planeringsledare för Sveaskog i södra Norrland i ett pressmeddelande.

Många lämningar

Sveaskog analyserar nu Länsmuseets slutgiltiga bedömning för att fatta beslut kring vilka områden som ska bevaras innan man fortsätter med planeringen av skogliga åtgärder.

– Registreringarna i Kulturmiljöregistret är ännu inte färdiga men inventeringen är klar. Vi har registrerat 68 lämningar som behöver bevaras och det handlar om röjningsröseområden, bebyggelselämningar, kolbottnar, vägar, stigar, brunnar, kallkällor, en tjärdal, en dammvall och ett stenbrott, säger Inga Blennå, arkeolog vid Länsmuseet i Gävleborg.

Även Undersviks hembygdsförening har varit delaktiga i inventeringen då de är verksamma i området. Sveaskog menar att föreningen besitter viktig historisk kunskap om boplatser och dess invånare.

Höga ambitioner

– Vi välkomnar att Sveaskog tar hjälp av oss och arkeologer i sitt arbete för att kunna bevara fornlämningar och kulturlämningar. Det visar på höga ambitioner och en långsiktighet i skogsskötseln. Vår ambition är att tillsammans med Sveaskog skapa ett intressant besöksmål för den aktiva och historieintresserade nutidsmänniskan, säger Katarina Wådell, ordförande i hembygdsföreningen.

Även Länsmuseet är positiva till Sveaskogs initiativ för att utföra grundliga underökningar i området.

– Vi uppskattar och vill tacka Sveaskogs medarbetare som på plats uppmärksammat och tagit hänsyn till även oregistrerade lämningar som inte finns med i Kulturmiljöregistret. Vi är även tacksamma för att Sveaskog sökt samråd med oss och att de kommer att avgränsa, banda och säkerställa skyddet för de lämningar som finns i området, säger Ulf Fransson, arkeolog och handläggare på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste