Ökad medelålder hos krympande skogsägarkår

Statistik från Skogsstyrelsen visar att de privata så kallade enskilda skogsägarna blir allt äldre och allt färre. Från drygt 354 000 enskilda skogsägare år 1999 har antalet minskat till strax över 313 000 fram till år 2020.

Antalet fysiska personer som äger skog var 41 204 färre år 2020 än år 1999. Samtidigt har medelåldern ökat från 51 till 60 år. Foto: Björn Schubert

Fortfarande ägs den största arealen skog i Sverige (48 procent) av enskilda skogsägare, alltså privatpersoner, dödsbon och enkla bolag. Därefter kommer privata aktiebolag och allmänna ägare med 24 respektive 21 procent ägarandel följda av övriga privata och allmänna ägare.

Större skogsinnehav

Bland de olika ägarklasserna varierar storleken på skogsinnehavet, där det år 2020 framförallt var de allmänna ägarna, privata aktiebolagen och övriga privata ägarna som hade majoriteten av sitt skogsinnehav i fastighetsstorlekar över 1 000 hektar.

De enskildas skogsinnehav har också ökat något över tid där fler ägde fastigheter på över 100 hektar under 2020 än under 1999. Medeltalet för storleken på de enskilda skogsägarnas innehav 1999 låg på 30 hektar och har fram till 2020 ökat till 34 hektar. Samtidigt har medianen minskat från 13 till tolv hektar.

Färre skogsägare

Antalet fysiska personer som ägde skog år 1999 låg på 354 288, en siffra som minskat till 313 084 år 2020. Av dessa drygt 313 000 skogsägare var 98 procent bosatta i Sverige och 60 procent var män medan 38 procent var kvinnor. För två procent fann man inga uppgifter om kön. Enligt Skogsstyrelsen har denna fördelning inte ändrats nämnvärt under perioden.

Något som däremot ändrats är skogsägarnas medelålder som stigit från i medeltal 55 år till 61 år oavsett kön, med vissa regionala skillnader. Även antalet brukningsenheter ägda av fysiska personer har förändrats där Skogsstyrelsens siffror visar en minskning från drygt 236 000 brukningsenheter år 1999 till knappt 220 000 år 2020. Antalet närboägda brukningsenheter ligger kvar på 68 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste